تعبیر خواب آبگینه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آبگینه

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند نامش بر بـلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيداگر ببيند بر بـلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده است نسبتي با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بـلور خير و خوشي ميبيند و خوش عاقبتي در انتظار اوست.

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

ديدن آبگينه ( شيشه »بـلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارداگر ببيند در ظرف بـلور آب ميخورد زن اختيار ميکند و ثروتمند ميشود

اگر ببيند در ظرف بـلور به کسي شراب ميدهد ، براي او زن ميگيرد

 

بازگشت به لیست —>

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …