تعبیر خواب آبگوشت, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آبگوشت

بازگشت به لیست —>

دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

اگر فردی عاشق، خواب آبگوشت ببیند، به معشوق خود تعلق خاطری پایدار خواهد داشت.

اگر کسی خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت است، اختیار سرنوشت خود و دیگران را در دست می گیرد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …