تعبیر خواب آبله

تعبير خواب آبله به روايت امام جعفر صادق

تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه استافزايش مال

زن گرفتن

آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …)

روا شدن حاجت

ايمن شدن از ترس و بيم نگراني

 

تعبير خواب آبله به روايت محمد بن سيرين

اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارداگر ببيند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد

 

بازگشت به لیست —>

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …