تعبیر خواب آبجو, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آبجو

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آبجو به روایت حضرت صادق (ع)

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
۱- منفعت
۲- بوسه دادن
۳- خدمت کردن
۴- مردی فرومایه

تعبیر خواب آبجو به روایت ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می گردد و اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می دهد.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه, مجله اینترنتی چارگوشه

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …