تعبیر خواب آبتنی (شنا کردن)

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آبتنی به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

تعبیر خواب شنا به تعبیرات ابن سیرین

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.

تعبیر خواب آبتنی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شنا کردن در رودخانه انتفاع و بهره وری از مال و نعمت و عزت و بزرگی است

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …