تعبیر خواب آبادی

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر آبــاداني کردن ببيند مثل آبــاد کردن مسجد و مدرسه و بیـمارستان و ساير جاهاي عام المنفعه

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبــادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبــادي و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آبــاد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آبــاد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آبــاد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.

اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آبــاد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما مي شود. اتفاق مي افتدکه در خواب مي بينيد بناي آبــاد ساخته شده اي ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبي وارد مي آيد و مصيبتي مي رسد.

چنان چه خودتان را در جائي آبــاد و معمـور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبــادي تعجب کنيد به همان نسبت که آبــادي ديده ايد بهره مند و کامياب مي شويد و خلاف اين نيز صادق است يعني اگر جاي آبــادي را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويراني باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد، از امام جعفر صادق (ع )  نقل است که ديدن آبــادي نشاني از گشايش کارهاي بسته است. به نوشته نفايس الـفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستاني آبــاد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است.

 

بازگشت به لیست —>

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …