تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

تشخیص تیـروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان:

تیـروئیدیت یعنی التهاب غـده ی تیروئید، غـده ی تیروئید یک غـده ی پروانه ای شکل اسـت که باترشح هـورمون به داخل خون رشد و متابولیسم بدن را کنترل می کنند. التهاب این غـده می تواند سطح هـورمون های ترشح شده به خون را بصورت غیرطبیعی افزایش یا کاهش دهد. این هـورمون ها برروی فرایند هایی مثل ضربان قلب،دمای بدن و… تاثیر می گذارد. شیوع این بیماری در سنین 30 تا50 سالگی بیشتر می باشد. تیـروئیدیت می تواند ماهیت حاد، تحت حاد و مزمن داشته باشد. در ادامه به توضیح بیشتر خواهیم پرداخت.

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

تشخیص تیـروئیدیت

تشخیص تیـروئیدیت:

تيروئيديت حاد :

 • تورم و درد جلوي گردن، تب، ديسفاژي، ديسفوني
 • اغلب فارنژيت يا درد حنجره وجود دارد .
 • گرمي، تندرنس غـده تيروئيد .‏

تيروئيديت تحت حاد:

 • تيروئيد به صورت قرنيه بزرگ شده و گاه گداري دردناک مي شود .
 • پوست روي غـده اغلب قرمز و گرم اسـت .
 • بلع ممکن اسـت مشکل و نامطلوب باشد .
 • تحريک پذيري، عصبانيت، بيخوابي و کاهش وزن که از تظاهرات هيپروتيروئيديسم هستند،شايع ميباشد
 • امکان دارد بيمار دچار تب و لرز شود .‏

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

تشخیص تیـروئیدیت هاشیموتو

تيروئيديت مزمن (هاشيموتو):
تيروئيديت مزمن که بيشتر در خانم ها 50-30 ساله رخ می دهدکه به آن تيروئيديت هاشيموتو نیز می گویند. تشخيص آن براساس ظاهر و بافـت شناسي غـده ملتـهب انـجام مي شود. اشکال مزمن بيماري مـعمولا با درد، عـلائم فـشاري يا تـب هـمراهند و فـعاليت تـيروئيد نـيز مـعمولا درحدطـبيعي يا پـايين قرار دارد.
ايمني با واسطـه سلـولي نـقش مـهمي در بيـماري زايي تيروئيـديت دارد. به نظر مي رسد زميـنه مستـعد ژنتـيک نـيز در پـيدايش بـيماري اهـميت داشته بـاشد. در صورت عدم درمـان بـيماري به آرامي در جهت هيپوتيروئيدي پيش مي رود.

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

علائم کم کاری و پرکاری تیروئید

علائم تیـروئیدیت: ‏

علائم کم کاری تیروئید:

 • خستگی
 • افزایش وزن
 • یبوست
 • خشکی پوست
 • افسردگی

التهاب تیروئید همچنـین مـمکن اسـت بـاعث ایـجاد یک توده در گـلو شده که در پزشکی به آن گـواتر گفته می شود. این بـیماری به دلیل آن کـه سرعـت پـیشرفت آن بسیار کـم اسـت، امکان دارد سال ها یـا حتی ماه ها در بـدن بـاشد و فرد متـوجه حضور آن نـشود.

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

علائم پرکاری تیروئیدچیست

علائم پرکاری تیروئید:

 • افزایش تعداد ضربان قلب
 • افزایش خفیف فشار خون
 • تحریک پذیر بودن
 • افزایش تعریق
 • ضعف عضلات به خصوص در ناحیه شانه، لگن و ران ها
 • لرزش دستها
 • کاهش وزن علی رغم اشتهای خوب
 • ریزش مو
 • جدا شدن ناخن از بستر
 • تورم نوک انگشتان
 • کشیده شدن پلک بالا به سمت پایین
 • تغییر در ضخامت پوست
 • افزایش حرکات دستگاه گوارش
 • گواتر یا بزرگی تیروئید
 • کاهش تعداد دفعات قاعدگی یا کاهش حجم خونریزی
 • ضخیم شدن پوست در جلوی اسـتخوان ساق پا
 • برجسته شدن چشم ها

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

اگزوفتالمی

اگزوفتالمی چیست؟

پـرکاری تیـروئید می‌تواند باعـث کـشیده شدن پـلک فوقانی به طـرف بالا و نـگاه خیره گردد و نـیز بـاعث بـیرون زدگی یـک یا هر دو چـشم از حدقه شود. این حال به عنوان اگزوفـتالمی شـناخته می‌شـود و می تواند سـبب کـاهش کـنترل عضلات، دو بـینی و به نـدرت کـاهش دید شود. بیـشتر موارد احـتیاج به درمـان ندارند. امـا بعضی بیماران امکان دارد نـیاز به مـراجعه به چـشم پزشک و درمـان اختـصاصی داشته باشند. درمـان های اخـتصاصی شامل تـجویز کورتون، یا جـراحی می‌باشند.

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

درمان تیـروئیدیت حاد و تحت حاد

درمان تیـروئیدیت:

تيروئيديت حاد:

 • داروهاي ضد ميکروبي و جايگزيني مايعات .
 • در صورت وجود آبسه، برش جراحي و تخليه آن .‏

تيروئيديت تحت حاد:

 • کنترل التهاب تیروئید.
 • داروهاي ضد التهاب غيـراسـتروئيدي براي بـرطرف کردن درد گـردن.
 • داروهاي مـسدود کننده گيـرنده بتا بـراي کـنترل نـشانه هاي هـيپروتيروئيديسم.
 • کـورتيکواسـتروئيدهاي خـوراکي براي بـرطرف کردن درد وکـاسـتن تـورم معمولا بر عـلت زميـنه اي تـاثير نميگذارند.‏

تشخیص تیروئیدیت (Thyroidits)،علائم و درمان

درمان پرکاری تیروئید به چه صورتی اسـت

درمان پر کاری تیروئید:

هدف از درمان، نرمال کردن سطح هـورمون های غـده ی تیروئید اسـت. در بیمارانی که علت پـر کاری تیروئید مـصرف زیاد هـورمون باشد بـاید دوز دارو تـنظیم شود. در کسانی که عـلت بیـماری الـتهاب تـیروئید بـاشد چون بـیماری خود مـحدود شونده اسـت نـیاز به درمان اضـافه ندارد. در مـواردی که علت پرکاری تیروئید بیماری گـریوز یا گواتر مولتـی ندولر یا گواتر گـره ای منفرد سمی باشد درمان شامل یکـی از موارد زیر می باشد:

 • داروهای ضد تیروئید خوراکی که شامل متـی مازول که بـرای بیمـاران با بـیماری گریـوز به مـدت طولانـی و بـرای علل دیـگر پرکاری تیـروئید به مـدت کوتـاه مورد اسـتفـاده قـرار می گیرد. با مـقدار منـاسب دارو کنتـرل پـرکاری تیـروئید در عـرض چنـد هفته میسـر اسـت. ایـن داروها عـوارض جانـبی نـیز دارند از جـمله بـثورات پوستی، خـارش، تـب و بنـدرت الـتهاب کبـد یا کـاهش گلـبول‌های سـفید خـون.
  جـهت شناخت این عوارض بیماران باید آموزش ببینند و اگـر دچار زردی پـوست و کـهیر یا خـارش شدیـد،‌ تـب بالا یا گلو درد شـدید شدنـد، باید داروهـا را قطـع نموده به پـزشک خـود مـراجعه کـنند. با قطع داروی ضد تیروئید احتمال برگشت پر کاری تیروئید وجود دارد.
 • ید رادیو اکتیو باعث از کار افتادن گواتر یا کوچک شدن گره های سمی که تـولید کننده هـورمون تـیروئید می باشند، می گردد. ایـن درمان بدون خـطر اسـت و در بالغـین با پر کاری تـیروئید بصورت گسـترده اسـتـفاده می شود. اشـعه تولید شده توسط این مـقدار ید باعث تخـریب سلولهای تیـروئید می شود، ولـی به علت آنکه غلظت آن در تیـروئید بیش از نقاط دیـگر اسـت، اشعه تـولید شده توسط ایـن مقدار ید بـاعث تخریب سلولـهای تیروئید می‌شود، ولی به علـت آنکه غـلظت آن در تیروئـید بیش از نـقاط دیگر اسـت اشعه به سایـر نقاط بدن آسیـب نمی‌رساند.ید رادیـو اکتیو بطور خـوراکی به بـیمار سر پایی تـجویز می‌شود. با ایـنکه مقدار زیادی از فعالیـت ماده رادیو اکتـیو ظرف مدت چـند روز از بـدن خارج می شود، اثرات آن روی غـده تـیروئید امکان دارد ظرف یک تا سه ماه طول بـکشد. عارضه جانـبی این درمان کـم کاری تیروئید اسـت. مدارکـی وجود نـدارد که ایـن درمان باعـث ایجاد سرطـان در تیـروئید یا دیگر قسمتـهای بدن شود. در زنـان ایجاد نـازائی نمی‌کند. امروزه در بـسیاری از مراکز دنـیا تجویز یـد رادیو اکـتیو برای درمان پـرکاری تیروئید در نـوجوانان نیـز اسـتفـاده می شـود.
 • یک درمان دائمی دیگر بر ای پرکاری تیروئید جراحی تیروئیداسـت. امروزه این درمان کمتر توصیه می شود چون نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد و ایجاد مشکلات بعد از جراحی از جمله ایـجاد بدشکلی در گـردن می‌شود. به علاوه در موارد نادری امکان دارد موجب صدمه به ساختـمان های نزدیک به تیروئید در گـردن شود. عارضه دیـگر کم کاری تیروئید اسـت که ایـن عارضه براحتـی با قـرص لـووتیروکسین که عـارضه جانـبی ندارد برای تـمام عمر قابـل کنترل اسـت.
 • داروهـایی مثل پـروپرانول برای تـسکین عـلائم پـرکاری تیروئید به کار می رود تـا سایر درمان ها اثـر خود را بگذارند.

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …