تربیت عاطفی کودکان

 

تربیت عاطفی در بیان ساده، شامل کشـف و اسـتخراج احسـاسات کودک به جای نادیده گرفتن و کم اهمـیت شـمردن آنهاست.
والدین خیلی اوقـات بر مبنای احسـاس و حالت خود درباره‌ی کودک قضـاوت می‌کنند؛
مادر یا پدر چون گرسـنه نیسـتند نمی‌توانند تصور کنند که کودک گرسـنه است، در حالی که اگر خود را جـای کودک بـگذارند ، همـدلی و حـمایت بیشـتری از خود نشـان می‌دهـند.
وقتی کودک از تاب می‌افتـد، والد با خود می‌اندیشـد او روی کف پوش زمیـن بازی افتـاده اسـت. آیا واقعا مـهم بود؟ سـپس ممکن اسـت بگویید:《پاشو بیا چیزی نیسـت.》این مادر نیـت خوبی دارد؛ قصدش این اسـت که بچـه اش حـساس یا نق نقو بار نیاید.
اما می بینـیم وقتی کودک از تاب می افتد چه احسـاسی دارد در واقع مجـموعه ای از احساسـات مخـتلف را تـجربه می‌کند :
تعجب :او داشت با خوشـحالی تاب می خورد،لحـظه ای بعد روی زمین افتاد.
شرمندگی :خدای من همه دارند مرا نگاه می کنند. چقدر دست و پا چلفتی با نظر می رسـم ،شرمنـدگی ممـکن است حتی آزار دهـنده تر از خود ضربه باشد .

تربیت عاطفی کودکان
می بینید که اتفاق کوچـکی مثل افتادن از تاب ،احـساساتی در کودک ایجاد می کـند که اصلا به ذهـن پدر و مادر نمی‌رسـد .
همیشه در جایگاه همدلی قرار بگیرد .
پیش از این که اتفاقی را که برای کودک افتاده است کوچک بشـمارید کودکم اکنون چه احساسـی دارد ؟نخستین گام ،نزدیک تر شدن به کودک است و کشف احـساس اوست . به سراغ کودکی که از تاب افتاده است می رویم و می پرسیـم :((حالت خوب است ؟)) با این سوال نشان می دهیم که برای کمک به او آمادایم .خیلی از اوقات بر می‌خیزد و می گوید:بله و به بازی برمی گرد. اما اگر کودک آرام و متعجب با چشمانی اشک بار سر جایش ایستاده باشد ،می پرسیم:
آسیب دیدی یا ترسیدی؟ احتمالا کودک می‌گوید:ترسیدم،یکدفعه از آن بالا افتادم پایین؛پاسخ می‌دهیم:آره خیلی بالا بودی. پایین افتادن واقعا ترسناکه می‌خواهی چند دقیقه بیایی پیش من بنشینی ،بعد دوباره بری تاب بازی؟بدون کوچک شمردن حادثه، حمایت گر باشید.
جملاتی مانند پاشو بدو بیا ،و خودت را بتکان کمکی به کودک نمیکند. تنها چیزی که با این جملات به کودک منتقل می‌کنید این است که آسیب دیدن ،ترسیدن و شرمندگی اهمیتی ندارد و برای اینکه قوی به نظر برسی باید همه ی این احساسات را پنهان کنی. این واکنش به کودک یاد نمی‌دهد با احساسات ناخوشایند خود چگونه برخورد کند و این درست همان چیزی است که بعدها در زندگی به آن نیاز دارد.

تربیت عاطفی کودکان

چگونه تربیت عاطفی مناسبی را در کودکمان شکل دهیم؟

پرورش عواطف انسانی در کودک یکی از مهم ترین ارکان تربیتی است و در تکامل شـخصیت و رشد وی نقـش اساسـی دارد. کارشـناسـان رویکرد های اساسی را در فرزندپروری برای پرورش احساسات طبیعی برشمرده اند که این موارد را ذکر می کنیم:

  • فرزند خود را به طور کامل بپذیرید؛ برای این که کودکی احسـاس دوسـت داشته شـدن کند، لازم اسـت ابتدا احسـاس پذیرش را به تمامی دریابد. یعنی باید احسـاس کند وجودش مورد پذیرش اعضـای خانواده اسـت و والدین او را می خواهـند . والدین باید یاد بگیـرند که فکر، احساس و تجربه های کودک خود را ارزشـمند بدانند و احـساس آن ها را دریابـند. اما در هر صورت ممـکن است گاهی اوقات این کار دشـوار به نظر برسد. برای مثال بیشـتر والدین به فرزندان خود می آموزند که خـشم را باید در هر شـرایطی مهار کرد. این تربیـت ناقـص باعث می شود آن ها از احساس خـشم، سرخورده شـوند و آن را پنهان کنند.
  • اگر کودک یاد بگیـرد که خشم یک احساس طبیعی است که مانند هر انسانی باید آن را تجربه و مدیریت کند، می تواند خود را با احساسات انسانی درونی بشـناسد و یاد بگـیرد که چگونه به شـیوه صحیـحی می تواند ابراز خـشم کند.
  • مهارت های ارتباطی او را افزایـش دهیـد؛ فراموش نکـنید این والدین هـستند که می توانند توانایی کودک را برای ابراز خودش فراهـم کنند. درباره کودکان کوچک تر صـحبت کردن کافی اسـت. اما بزرگ ترها باید بین احسـاس خشم، نگرانی و ترس تفکیک قائل شـوند. لازم است والدین درباره احسـاسات با کودک صحبت کنند. به عنوان مثال اگر کودکی از این که توپـش را گم کرده، ناراحـت است، مادر می تواند بگوید: « می دانم که بابت گم کردن توپت ناراحتـی می‌توانی بگویی دیگر چه احساسی داری؟» و به این ترتیب او را وادار کنند از احساسش حرف بزند.
  • با کودک خود در فعالیـت گروهی شرکـت کـنید؛ بچه ها به حضور والدین در یک بازی یا فعالیـت نیـاز دارند زیرا هـمراهی با والدیـن به آن ها احساس ارزشـمندی می دهد. این همـراهی به ویژه به هنـگام بروز نوعـی تنش بسـیار کارسـاز است. در درازمدت کسـب هویت به کودک کمک می‌کـند تا طعم اسـتقلال و خوداتکایی را بچـشد و در زندگی آینده بتواند تعاملات اجتـماعی مثـبت و سازنده ای را تجـربه کند.
  • تربیت عاطفی کودکان

مطلب پیشنهادی

کودک آزاری چیست؟ و عوامل موٍثر بر کودک آزاری

کــودک آزاری چیســت؟ امروزه در فضاهای مجازی شاهد عکس ها و فیلم هایی از کــودکانی …