تبعیر خواب آتشفشان

بازگشت به لیست —>

تعبیر خواب آتــشفشــان به روایت آنلی بیتون

دیدن آتــشفشــان در خواب، نشانه آن است که با کسانی مخالفت می‌کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد، زیر سؤال می‌برند.
دیدن آتــشفشــان در خواب، نشانه‌ی مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما می‌باشد.

تعبیر خواب آتــشفشــان به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتــش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
اگر بیند که آتــشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب آزمایشگاه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آزمایشگاه به روایت آنلی بیتون اگر خواب ببینید در …