تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

تالاب کرد خورد (آق گل)

تالاب کردخـورد که با نام تالاب آق گـل نیز شـناخته می‌شـود در حد فاصـل اســتـان‌های مرکـزی و هـمـدان در ۲۰ کیلومـتری شمـال شـرقی مـلایر و یـک کـیلومـتری جـنوب شـرقی روسـتای کردخـورد (اسـلام‌آبـاد) قـرار دارد.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

ایـن تالاب ۵ کیـلومـتر طول، ۳/۵ کیـلومتـر عرض و ۰/۵ مـتر عـمق دارد. عـمیـق‌ترین نقـطه تالاب در فـصل پرآبـی ۸۰ سـانتی‌مـتر اســت. مـنابع تأمـین‌کننده آب این تـالاب نزولات جوی، ذوب برف ارتفـاعات اطراف، نهـرهای فصـلی و چشمـه‌های حاشـیه‌ای و طـغیان رودخـانه قره‌چای اســت.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

این تـالاب در اواخر فـصل بهـار خـشک شـده ولی در طول پایـیز و زمـستان آبدار اســت و در فصـل بهار از میـزان آب آن کاســته می‌شود. این تالاب در اواخر زمســتان و اوایل بهار دارای چشـم‌انداز زیـبایی می ‌باشـد زیرا در این زمان که فصـل مهاجرت پرندگان اســت.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

پرندگان از نقـاط دوردسـت و بسـیـار سـرد روسـیه، قفـقاز و کـشورهای اسـکاندیناوی به این محل پرواز می ‌کنـند. پوشـش گیـاهی دل‌انـگـیز و همـجواری تالاب با کوه کت که بیـش از ۲۰۰۰ متر ارتـفاع دارد، زیبـایی این تالاب را چـندین برابر می‌نمـاید.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

این تالاب از لحاظ وجود مواد غذایی منـاسب برای پرنـدگان، یکی از غنی‌ترین آبگیرهای منطقه غرب ایران محسـوب می‌شود. بررسـی‌ها نـشـان‌دهنـده حـضـور ۴۶ گـونه از پـرندگان ایـران در آق گل اســت.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

از جـمـلـه پرنـدگان آبـزی و کنــار آبـزی منـطـقه می‌تـوان به کــشیم کوچـک، باکـلان بزرگ، کـشـیم بزرگ، اگرت بزرگ، باکـلان کوچک، فلامیـنـگوی بزرگ، بوتـیمار کوچـک، حواصـیل زرد، خوتـکا، آبـچلیک پا سرخ، چوب پا، چنـگر نوک سرخ، کاکایی سرسیـاه، زرده پره تالابی، پرستـوی دریـایی، نوک کـاکـایی، اردک بـلـوطـی و … اشـاره کـرد.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

این تنـوع اکولـوژیک بالا جـایی برای تردیـد باقی نمـی‌گـذارد که تالاب آق گـل نیاز اسـاسی به برنـامـه‌های حـفـاظـتی و مدیـریـت مـنـاسـب دارد.

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

تالاب کرد خورد (آق گل), مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble), مجله اینترنتی چارگوشه

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble)

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble) امروز تصمیم گرفتیم …