بیرون رفتن از منزل با نوزاد

 

زمان مناسـب

اگر تا قبل از زایمان اهل بیرون رفتن و تفریح و گردـش بوده اید،یکی از دغدغه های تان این اســت که آیا می‌توانیم همچون گذشته،به پارک،رستوران، گردش و مهمانی برویم ویا از چه زمانی بیرون رفتن از منزل با نوزاد کار راحـتی میشود؟
باید به شما بگویم که هرگز این کار راحت نخواهد بود اما شما با چندین بار کسب تجربه،آسانـتر از قبل بیرون میـروید. ولی همیـشه بدانید که در هر بار بیرون رفتن از خانه،مـمکن اســت یک اتفاق جدید بیافتد که شـما امادگی اش را نداشـته اید.

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

از تولد تا چهل روزگی،بهتر اســت نوزاد خود را از خانه خارج نکنید،مگر در موارد ضروری مثل دکتر رفتن یا واکسن زدن.وحتی برای مسیر رفت و برگشت از مطب دکتر هـم برنامه ریزی نکنید.چرا که نوزاد شما در بیسـت وهشـت روز اول بسیار بسـیار آسـیب پذیر اســت وبه حدود بیست ساعت خواب آرام در یک روز نیازمـند اســت.گمان نکنید او خواب اســت پس می‌توانید او را در آغوش گرفته وبه پارک بروید.نه،او در حالت خواب،در حال رشد کردن ودریافت و تحلیل اطلاعات اســت وبه آرامش و سـکوت نیاز دارد و همچنین در شش هفته اول،هنوز با دنیای بیرون ارتباط مناسـبی برقرار نکرده اســت و تنها به آغوش مادرش نیازمنـد اســت.

بیرون رفتن از منزل با نوزاد
پس ازچهل روز یا دو ماه، می‌توانید با توجه به شـرایط جـسمی و ساعات خواب او ،برنامه های کوتاه مدتی داشـته باشـید.بهترین گزینه ،رفتن به خانه اقوام نزدیک اســت.جایی که دیگران آنقدر به اولویت های شـما و شرایط نوازد اهـمیت می‌دهند که تلویزیون را خاموش می کنند و با نهایت آرامش و محبت،زمان کوتاه،مفید و زیبایی با فرزندتان می گذرانند.
از حدود چهار ماهگی،که فرزندتان توانایی نشـستن پیدا می‌کند و سر و گردن خود را به راحـتی نگه میدارد، از بـیرون رفتن از خانه بهره بیشتـری می‌برد. همچنـین از شش ماهـگی ،در مهـمانی ها می‌توانید خودش را با اسباب بازیهایش سـرگرم کند.
برای بیـرون رفتن،ساعتی در روز را انتـخاب کنید که فرزندتان گرـسنه یا خـسته نباشـد،و همچنین با محاسـبه زمان رفت و برگـشت و توقف،نیم سـاعت قبل از سـاعت خواب شـب او در منزل باشـید.

یک نکته مهم را همـیشه به خاطر داشـته باشید

نفر اول خانه،کودک زیر سه سـال شماســت.یعنی زمانها و مکانهایی منـاسب شـماســت که مناسـب کودک شما باشـد.هرگز نگویید،او مرا اذیت کرد بلکه بگویید فرزندم راحت نبود و اذیت شـد. گاهی ممکن اســت یک شب مهمانی یا رسـتوران، و تاخیر در سـاعت خواب شب،تمام نظم او را بهم بریزد و تا مدتها درگیر برگشـت به عادت قبلی اش باشـید.

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

لوازم ضروری

اگر می خواهـید از خانه خارج شـوید ، بدون توجه به سـن نوزاد ، مکان و زمانی که بیرون از منزل هـستید به یک سـاک حاوی وسـایل زیر نیازمند هستید:
_ یک یا دو دسـت لباس راحتی شـامل شلوار ، بادی، یا بلوز آسـتین بلند
_ یک دست لباس مهمانی مناسب فصل به هـمراه جوراب یا جوراب شلـواری، شانه ، موگیر یا کلاه
_ سه یا چهار عدد پوشـک، دستمال کاغذی، کیسه پلاســـتیکی برای پوشک، دشک کوچک تعویض
_کرم ضد آفتاب، کرم ضد سـوختگی پوشک، قطره بینی، پوآر، ناخنگیر، پسـتانک، پد سینه، شیشه شیر، شیر خـشک یا سرلاک، قاشق کوچک
_آب جوشـیده سرد شـده برای خوردن یا شـستن پستانک
_پارچه خشـک کن، پتو، آروغ گیر، پیـشبند
_ اسـباب بازی مناسـب سن و محبـوب نوزاد
_ دفترچه بیـمه

چند مورد از لوازم بالا مثل دفتـرچه بیمه و کرم ضد آفتـاب را می‌توان همیـشه در ساک او نگـهداری کرد.

 

آیا همه این وسایل نیازمان می‌شـود؟

شاید با خود بگوییـد برای بیرون رفتن و یا خرید کردن، نیازی به این همه وسـیله نیسـت اما واقعیـت این اســت که نیاز یک نـوزاد به همه این وسـایل در مدت زمان کوتاهـی اتفاق می افتد و اگر شـما این وسایل را هـمراه نداشته باشـید هم کودکتان اذیت می‌شـود و هم خودتان کـلافه خواهید شد؛

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

وسایل مورد نیاز برای حمل ایمن نوزاد

از بین تمام وسـایل موجود در سیـسمونی فروشی ها چند وسیله بزرگ هـست که اگر از آنهابرای حل بسـیاری از مشـکلاتتان می‌توانید اســـتفاده کنید ؛ اما اگر قصد اســتفاده از آن را ندارید قطعا هزینه اضافی اســت و فقط فضا را اشـغال می‌کند؛
کالـسکه و کریر هم جزء همین موارد هـستند.
کریر علاوه بر اینکه صندلی ایمن در ماشـین برای کودک محسـوب می‌شود، می‌توانید ان را در ماه های اول روی کالسکه قرار دهید تا کودکان راحت تر باشد.
وقتی نوزاد وزن کمتری دارد می‌توانید او را با کریر هم جابه جا کنید.
کالسکه نیز وسیله بسـیار مناسـبی برای حمل کودک بخـصوص در محیط های شـلوغ اســت.
یک نکته وجود دارد، و آن هم اینکه شما می‌توانید با خلاقیت خودتان از وسایل نوزاد اســتفاده کنید ، بطور مثال میتوانید از کریر برای خواباندن نوزادتان هم اســتـفاده کنید‌!

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …