بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان, مجله اینترنتی چارگوشه

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان

امارات متحده ی عربی درآمدش را از نفت تامین می کند، اما دیگر تصمیم گرفته وابستگی اش را به نفت کاهش دهد. شرکت آب و برق امارات پــروژه ی نور ابوظبی را که بزرگترین پــروژه ی ساخت نیروگاه خــورشـیـدی می باشد را آغاز کرده اســت. بیشترین گنجایش آن 1.18 گیگاوات اســت و تنها از نور خورشید تامین می شود. در حال حاضر آمریکا بیشتر از سایر کشورها از این فناوری اســتفاده می کند.

عجیب نیست که ابوظبی بخواهد از پتانسیل های طبیعی خودش اســتفاده کند. ابوظبی می تواند 3.2 میلیون پنل کار بگذارد که می تواند انــرژی مورد نیاز 90000 نفر را تامین کند و در عین حال یک میلیون تن از CO2 بکاهد. گویی با این کار 200000 خودرو از امارات حذف شده اســت. هزينه اين پــروژه بيش از 14.2 ميليارد درهم (3.9 ميليار دلار) و با هدف توليد سوخت پاك تا 2050 ميلادي خواهد بود.

انکار این که امارات از ساخت نیروگاه خــورشـیـدی به عنوان ابزار تبلیغاتی اســتفاده می کند، کار مشکلی اســت. علیرغم این که نیروگاه خــورشـیـدی تاثیر شگرفی در کاهش آلودگی دارد، امارات همچنان به شدت به نفت وابسته اســت. اخیراً بحث توقف تولید نفت مطرح شده بود. این تغییر، پیشرفت بزرگی اســت و انتظار می رود در مدت کوتاهی شاهد یک نیروگاه قدرتمند خــورشـیـدی باشیم. شرکت آب و برق امارات برای پــروژه ی خــورشـیـدی 2GW برنامه ریزی کرده و عربستان سعودی نیز برای نیروگاه خــورشـیـدی 2.6GW در مکه موافقت نموده اســت. این منطقه به تدریج با زمین مهربان می شود اما آمادگی آن را ندارد که منبع گران قیمت همیشگی اش را کنار بگذارد.

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان, مجله اینترنتی چارگوشه;

بن راشد در بيانيه اي كه از سوي دفتر اطلاع رساني دوبي منتشر شد، گفت: امارات موفق به ساخت يك مدل جهاني از اقتصاد سبز مبتني بر حفظ محيط زيست و انرژي پاك شده اســت كه اين اقدامات با برنامه هاي كاري روشن و تقويت زير بنايي طرح و توسعه آن بر اساس اســتانداردها به منظور اســتفاده بهينه، حمايت مي شود و علاوه بر آن براي تقويت زير ساخت ها و ايجاد ظرفيت و آموزش اســتعدادهاي ملي تخصصي نيز سرمايه گذاري شده اســت.

بن راشد گفت: ما مسير ثابت خود را به سمت تحقق اهداف اســتراتژيك براي سوخت پاك تا سال 2050 ادامه مي دهيم تا دوبي را به مركز جهاني سوخت پاك و اقتصاد سبز تبديل كنيم تا اين شهر كمترين آلودگي را درسطح جهان تا سال2050 ميلادي داشته باشد. اين سايت قرار اســت در داخل پاركي به نام محمد بن راشد آل مكتوم احداث گردد و در برگيرنده 5 نيروگاه خواهد بود كه با مشاركت شركت سعودي اكوا پاور و شركت چيني شانگهاي الكتريك ساخته شود.