برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده

 

بـرنــدیـنـگ (Branding) یا بـرنــدسازی چیست؟

 

بـرنــد (Brand) چیست؟

بـرنــد احساس و ادراکی اســت که درباره یک محصول، یک ایده، یک فرد و یا یک سازمان در ذهن کاربران و مصرف کننــدگان شکل میگیرد.
برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

بـرنــدیـنـگ چیست؟

ابتدایی ترین مفهوم برای بـرنــدیـنـگ به معنی دادن وعده در خصوص یک بـرنــد (Brand) و سپس انجام آن تعهد می باشد.

در حقیقت بـرنــدیـنـگ (Branding) یکی از مهمترین جنبه های هر کسب و کار اعم از کوچک و بزرگ, جزئی و یا تجاری اســت. یک اســتراتژی بـرنــدیـنـگ موثر در یک بازار رقابتی فزاینــده به شما حاشیه ی عمده می بخشد. اما حقیقتاً بـرنــدیـنـگ به چه معناســت و چگونه روی کسب و کار شما تاثیر می گذارد؟

بـرنــدسازی یا بـرنــدیـنـگ (Branding) فرآینــدی منظم اســت که برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتری اســتفاده می­شود. هدف اصلی از بـرنــدسازی یک محصول، خدمت یا سازمان ایجاد ذهنیت و چشم انــداز نسبت به تجارت خود در مشتریان اســت، تا جاییکه رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بداننــد. این کار مستلزم دستورهای سطوح بالا و آمادگی لازم برای سرمایه­ گذاری در آینــده اســت. بـرنــدسازی (بـرنــدیـنـگ) اســتفاده از هر فرصتی اســت تا بگوییم چرا مردم باید یک بـرنــد یا نام تجاری را نسبت به سایر بـرنــدها ترجیح و  انتخاب نماینــد.

بـرنــدیـنـگ شامل چه چیزهای می شود؟

 • تبلیغات
 • روابط عمومی
 • پیشبرد فروش
 • بازاریابی مستقیم
 • فروش شخصی
 • بسته بنــدی
 • رویدادها و اسپانسریـنـگ
 • خدمات مشتری

فرقی نمی کنــد شما صاحب کسب و کاری باشید که جدیدا راه انــدازی شده، یا سال ها اســت که کسب و کار خود را اداره می کنید، در هر صوت بـرنــدسازی از لزوم اولیه و اساسی بازاریابی و موفقیت شرکت شما محسوب می شود که نمی توانید و نباید، از آن چشم پوشی کنید. اما نگران نباشید بـرنــدسازی فرآینــد پیچیده ای نــدارد و مطمئن آسان تر از خلق موجودات افسانه ای خواهد بود.

واقعیت این اســت که بـرنــدیـنـگ یکی از اجزای مهم هر کسب و کاری، به خصوص تازه کارها ، محسوب می شود. بـرنــدیـنـگ چیست عموما چیزی اســت که سبب می شود کسب و کار شما نه تنها مشابه با سایر فعالان صنعت نباشد بلکه به کسب و کاری تبدیل شود که محصول و خدمات خود را به گونه ای منحصر به فرد و به یاد مانــدنی به مخاطبان عرضه می کنــد.

بـرنــدسازی چیزی اســت که کمک می کنــد بتوانید در مقابل رقبایتان ایستادگی کنید و خود را از آنها متمایز کنید. به بیان دیگر بـرنــدسازی قادر اســت تک شاخ کسب و کارتان را به گونه ای خلق کنــد که تمام ویژگی های دلخواه تان را داشته باشد.

داســتان بر سر بـرنــدسازی بهتر اســت. داســتان تک شاخ ها سالیان متمادی و از زمان بچگی برایمان گفته شده، آنقدر در وصف تک شاخ شنیده ایم که تصور رویایی از آن داریم و آن را به اسب ترجیح می دهیم. این موضوع را بیان کردم که ببینید بـرنــدسازی خوب، اصولی و درست چگونه می توانــد بـرنــدی را از سایر رقبایش متمایز کنــد.

برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

تفاوت بین اسب و تک شاخ در چیست؟

اگر از جنبه ی تکنیکی به آن نگاه کنیم، تفاوت این دو در شاخ اســت، شاخی که تک شاخ روی سرش دارد اما اسب معمولی آن را نــدارد. با این حال، وقتی صحبت از تک شاخ می کنیم موجودی افسانه ای و جادویی در ذهن ما نقش می بنــدد، در مقابل اسب که صرفا آن را حیوانی اهلی یا وحشی می دانیم، وقتی نام تک شاخ را می شنویم حالت های اسطوره ای و رویایی در تصور جمعی ما شکل می گیرد و باعث می شود تک شاخ از اسب متفاوت شود. با وجود اینکه ممکن اســت تک شاخ وجود خارجی نــداشته باشد، اما ما به خوبی از آن آگاهی داریم و حتی تک شاخ را بیشتر از اسب دوست می داریم.

بـرنــدیـنـگ چیزی بیش از ایجاد یک نام یا لوگوی خاص و زیبا برای یک مخصول یا خدمت اســت، بـرنــدسازی مسیری اســت که به واسطه آن مشتریان، محصولات و خدمات یک شرکت را درک و تجربه می کننــد.

بـرنــدسازی ایجاد تمایزی منحصر بفرد اســت که برای مشتریان، کارکنان و مدیران سازمان اهمیت زیادی دارد. داشتن یک بـرنــد قدرتمنــد سبب می شود هزینه های یک شرکت به واسطه جلوگیری از سرمایه گذاری های نامناسب و بی هدف به طور کاملا محسوسی کاهش پیدا کننــد.

سودآوری به واسطه جذب مشتریانی وفادار به طور چشم گیری افزایش پیدا می کنــد و از همه مهمتر بـرنــد یک شرکت تبدیل به دارایی ناملموس برای سازمان می شود که ارزش آن می توانــد بیش از مجموع ارزش تمامی دارایی های فیزیکی آن سازمان باشد.

برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

ابزارهای ضروری ساخت بـرنــد

 • بـرنــدیـنـگ صدا و آوایی ( شنیداری )
 • بـرنــدیـنـگ ویدیویی
 • بـرنــدیـنـگ بصری ( دیداری )
 • تولید و بازاریابی محتوایی
 • فعال سازی بـرنــد
 • بـرنــدیـنـگ رویداد و مراسم
 • تبلیغات دهان به دهان (Word of Mouth)

 

لوگو چه نقشی در بـرنــدیـنـگ دارد؟

وقتی لوگوی شرکت را طراحی کردید، هویت و شخصیت بـرنــد را مشخص نمودید و تن صدای بـرنــدتان را تعیین کردید، می توانید پیام بـرنــد را از طرق زیر به مخاطبان تان مخابره کنید :

 • اتمسفر و محیط مغازه ی شما
 • چگونگی رفتار کارکنان شما با مشتریان
 • نوع لباس پوشیدن کارکنان تان
 • محصولاتی که عرضه می کنید
 • قیمتی که برای محصولات تان مشخص می کنید
 • بسته بنــدی محصولات
 • روابط عمومی
 • گفت و شنودهای اجتماعی
 • پست مستقیم
 • اسپانسرشیپ یا حامی مالی شدن
 • تبلیغات
 • همکاری بدون سود

برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

ضرورت بـرنــدیـنـگ (Branding)

ضرورت داشتن بـرنــد از این روست که با توجه به حرکت جوامع مصرفی به سمت‌ مدگرایی، در اختیار داشتن بـرنــد (Brand) یا نام‌های تجاری معتبر یکی از راهکارهای ایجاد تمایز و شخصیت به شمار می رود.

اهمیت بـرنــد برای مشتری بواسطه ی دانش مشتری از بـرنــد ایجاد می شود، که بواسطه تعدادی از عوامل ناشی می شود، اما شاید دو مورد زیر مهم ترین آنها باشنــد:

عمق بـرنــد: یا به عبارتی اولویت ذهنی مشتری در انتخاب بـرنــد در میان سایر بـرنــد های مشابه، بطور مثال بسیار از افراد پس از شنیدن کلمه نوشابه در ذهنشان بلافاصله Coca Cola تداعی می شود.
گستردگی بـرنــد: هرچه رابطه مشتری با بـرنــد پیچیده تر باشد یا به عبارتی توسط تنوع تعاملات بـرنــد در ذهن بیشتر باشد، فرصت ساخت وفاداری بلنــدمدت بیشتر اســت. هماننــد شرکت هایی چون Google , Amazon.

برندینگ (Branding) یا برندسازی چیست؟ به زبان ساده, مجله اینترنتی چارگوشه

بـرنــدیـنـگ و ساخت بـرنــد 

اگر کسب و کار شما تا به امروز بـرنــد سازگاری نــدارد، یا آنچه بـرنــدتان بر آن اســتوار اســت را نمی پسنــدید، زمان آن رسیده که بـرنــدسازی مجدد داشته باشید. با سوالات زیر پیش بروید تا بیشتر با دیدگاه مشتریان تان آشنا شوید، به این صورت قادر خواهید بود فرآینــد بـرنــدیـنـگ کسب و کارتان را با موفقیت دنبال کنید.

تعیین کنید مشتریان چه چیز کسب و کار شما را بیشتر دوست دارنــد. نقاط قوت شما در چیست؟ و چه چیزی بـرنــد شما را برجسته می کنــد؟

پیام بـرنــدی خلق کنید که حاوی اهدافی که برای مصرف کننــدگان دارید، باشد ( یعنی چیزی که در آن بهترین هستید ). پیام بـرنــد عموما بر اساس تعهدات بـرنــد شکل می گیرد، شما به مشتریان تان چه تعهدی داده اید؟ و آیا تعهدات خود را محقق ساخته اید؟

 • اطمینان حاصل کنید که المان های بصری تان با پیام بـرنــد هم خوانی داشته باشد. اگر نوید نوآوری را به مشتریان تان داده اید اصلا خوب نیست که از عکس های خاکستری و خسته کننــده اســتفاده کنید.
 • برای نحوه ی لباس پوشیدن و رفتار کارکنان تان اســتانــداردی را تعریف کنید که از تعهد بـرنــدتان حمایت کنــد. و مطمئن شوید که آنها فهمیده انــد بـرنــدتان چیست و از چه چیزی پشتیبانی می کنــد.
 • جلوه های بصری خود را در تمام ابزاری که به کار می گیرید، از تبلیغات گرفته تا پاکت خرید، مورد اســتفاده قرار دهید.
 • بـرنــدسازی صرفا از این لحاظ پیچیده اســت که شکست و موفقیت آن توسط واکنش مشتریان، نسبت به فعالیت های بازاریابی و بـرنــدیـنـگ شما، سنجیده می شود.

در کلام آخر بـرنــدسازی منجر به ایجاد دارایی شرکت و کسب و کار شما می شود، که این دارایی شهرت بـرنــد شما را می سازد. اگر نام تجاری شما مشهور نیست یا شهرت کمی دارد بـرنــدیـنـگ و فرآینــدهای آن به شما کمک می کنــد تا بـرنــد خود را به مخاطبان تان بشناسانید. بـرنــدسازی می توانــد برای محصولات و خدمات شما تمایز ایجاد کنــد، و کسب و کار را تشویق به حفظ این تمایز کرده و از این طریق محصولات و خدمات بهتری را به بازار عرضه کنــد. پس تا دیر نشده فرآینــد بـرنــدیـنـگ خود را آغاز کنید.

مطلب پیشنهادی

نکاتی که باید در نوشتن رزومه به آنها توجه کنید., مجله اینترنتی چارگوشه

نکاتی که باید در نوشتن رزومه به آنها توجه کنید.

نکاتی که باید در نوشتن رزومه به آنها توجه کنید. رزومه نوشتن برای من بسیار …