برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟

۱۰ماده غذایی ازبین برنده اســترس

با نامزدتان دعوا کرده اید؟ روزخسـته کننده ای را سـرکار داشته اید؟ و وقتی از اداره بر میگردید،خیلی خســته هســتید.نمیتوانید غذا درســت کنید، پس یک پیتزا سفارش میدهید. بعدازخوردن شام خیلی خســته هســتید.ولی میدانیدکه اگر به رختخواب هم برویـدخوابتان نخواهـدبرد. نگران کارهای فردا هســتید. همینطورکه در رختخواب درازکشـیده اید، پلک هم نمیتوانیدبزنید. فردا هم در اداره به قدری کسل وخواب آلود میگردیدکه قادر به انجام کارهایتان نخواهیدبود.

این داســتان برای تان آشنا اســت؟ بله این تجربه ای اســت که هرکـدام از مـا میتوانیم داشـته باشـیم. امـا … واکنش مـا به این وضـعیت صـحیح نیســت. در این مواقع، عـادات بـدی داریم که حتی وضـعیت مان را بـدترکرده و فشارهای روحی مان را افزایش میدهـد. مثلا خوردن پیتزا … اصـلادرسـت نیســت که در مواقعی که از اسـترس کنـترل خودمـان را از دســت داده ایم،شـام پیـتزا بخوریم. در اینجـا ۱۰ ماده ی غـذایی مفیدبرای کـاهش اســترس و فشارهـای روحی را به شـما معرفی میکنیم که به جـای سـفارش پیتزا، از آنهـا اسـتفاده کنیـد.

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

۱ – بـادام

این ماده کمک بسـیار زیادی به کاهش اســترس میکند.حاوی ویتامینB2 ،ویتامین E ،روی و منیزیم اســت .به تولیدسروتونین که تعدیل کننده ی اعصاب و از بین برنده ی اســترس اســت کمک میکند. مشاهده شــده اســت که روی نیز تاحدی با بعضـی اثرات منفی اســترس مقابله میکنـد. ویتامین E هـم جزء آنـتی اکسـیدانها اسـت. روی ،رادیکالهـای آزادی راکه منجر به اسـترس و بیماری هـای قلـبی میشود را از بین میبرد. هرچنـد، نبایـد زیـاد از آن اسـتفاده کنیـدچون چربی بالایی دارد و با اینکه از نوع چربی غیر اشـباع وسالم اســت بـاز ممکن اســت به اضافه وزن منجر شود.

۲ – مـاهی

اکثر انواع ماهی هاحاوی همه E و ویتامین های مهم B هســتند. به ویژه انواع ضـد اســترس آن یعنیB6 و B12 .در واقع ویتـامینB12 یکی از مهمترین ویتامین هـایی اســت که در ترکیبـات شـیمیایی مغز، سـروتونین(عامل شادی بخش) تولیـدمیکنـد.کمبود این ویتـامین حـتی ممکن اســت به افسـردگی نیز منجرشود. برای ناهـار میتوانیـداز ساندویـچ یا سالاد ماهی تن اسـتفاده کنید. ماهی آزادکبابی همراه باسبزیجات تازه نیز انتخاب خوبی برای شام میباشــد.

۳- گل کلـم(کلـم بروکلی)

کلم بروکلی نیز یکی دیگر از مـواد غـذایی اســت که سـرشار از ویتامینهـای B میباشــد. همچنین حاوی اسـید فولیـک اســت که یکی دیگر از اعضـای خـانواده ی ویتامینهای B میباشـد. اسـیدفولیک به از بین بردن اســترس، اضـطراب، ترس و حتی افسـردگی کمک میکنـد. میتوانیـداز این ماده ی غـذایی درکنار مرغ یا ماهی اسـتفاده کنید.

۴ – برنـج یا پاسـتای تمام غله

امروزه بازخوردن کربوهیـدرات به رژیم های غـذایی بازگشـته اســت . همه متوجه شــده انـدکه آن رژیم های فاقدکربوهیدراتهای گذشـته هیـچ کارآیی ندارنـد.کربوهیـدرات میزان سـروتونین را در بدن بالامیبرد و تاثیری آرامش بخش دارد.کربوهیدراتهای عادی مثل نان سـفیدو پاســتری(نوعی شـیرینی) فقط تاثیری موقتی و زودگـذر دارند. میتوانندباعث اضافه وزن شـما هم شوند.اما کربوهیـدرات های تمـام غله، بسـیار آرام تر هضم میشونـدو اثری نشاط آور پر دوام تری دارنـد.

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

سوشی شامل برنج،ماهی و سبزیجات می باشــد

۵ – سوشـیعلاوه بر فوایدی که برای مـاهی در بالاذکرشـدجلبک های دریایی موجود در ماکی نیزخواص ضـداســترس دارنـد.حاوی منیزیم و پانتوتنیک اسـیدو ویتامینB2 میباشـدکه همه به از بین بردن اســترس کمک میکنند. پانتوتنیک اسـیدماده ی بسـیار مهمی اســت که درسـلامتی غده آدرنـال نقشـی اساسـی دارد وکمـک شایـانی به از بین بردن اسـترس میکنـد. در مواقع اسـترس کمبود این مـاده میتوانـدمنجر به اضـطراب وخسـتگی های مزمـن هم شـود.

۶ – شـیر

شـیر علاـوه بر ویتامینهـایB2 و B12،حـاوی آنـتی اکسـیدان هایی اســت که رادیکالهای آزاد ایجادکننده ی اســترس را از بین میبرد. برای صـبحانه میتوانیدشـیر بنوشید، میتوانیدگاهی به آن کمی کاکائو هم اضافه کنید.

۷ – طالبی و پنیر

طالبی یکی از منابع سـرشار از ویتامین C اســت که به از بین بردن اســترس و فشارهای روحی کمک میکند. در واقع اســترس برای ساعت های متمادی میزبای ویتامین C را در غده ی آدرنال کاهش میدهد. به همین خاطر بهتر اســت از مواد غذایی حاوی ویتامین C اسـتفاده شود. پنیر هم که یکی از منابع خوب ویتامینB2 و B12 اســت و ترکیب آن با طالبی برای صـبحانه یا غـذاهای میان وعـده ای میتوانـداســترس شما راکاهش دهد.

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

سیریال صبحانه که از غلات کامل تهیه شــده اســت

۸-گـوشت گـاو

گوشت گـاو نیزحـاوی آهن، روی و ویتامینهای B اســت که اســترس راکاهش میدهـد. البته درســت اســت،گوشت گاوحاوی میزان زیادی چربی اشـباع غیرسالم هم هســت که میتواندمنجر به بیماری های قلبی شود. برای مقابله با این مشـکل میتوانیداز قسمت های کم چربی گوشت اســتفاده کنید.

۹- سیریال صبحانه

این روزها،سیریال های صبحانه حاوی میزان زیادی ویتامین و مواد معدنی میباشــد. از این رو میتوانندمنبع خوبی از ویتامینهای B ،اسـیدفولیک، ویتامین C و فیبر،ضد سـرطان باشــد.

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

زغال اخته آبی

۱۰ – ذغـال اخته

این میوه های کوچک سـرشار از ویتامین C هســتند. تقلیل دهنده ی اســترس و فشارهای روحی میباشند. علاوه بر این خاصیت،باعث اضافه وزن نمیشوند. ذغال اخته همچنین منبع خوبی برای فیبر می باشــد که از یبوســت و دل دردهایی که در زمان اســترس ایجاد میشودجلوگیری میکنـد.

بخوریـدو اســتراحت کنیـد! احساس آرامش بیشتری نمی کنیـد؟ رژیم غذایی شـما نقش بسـیار مهم در سلامتی و فشارهای روحی تان دارد.سـعی کنیـداین غـذاها را در رژیم غـذای خود بگنجانیدو در عوض غذاهای اســترس زا را از آن حـذف کنید. غذاهای اســترس زا شامل چای و قهوه و نوشـیدنیهای کافئین دار غذاهای سـرخ کردنی وچرب مواد غذایی به دسـت آمده ازحیوانات حالانفس عمیقی بکشیدو برویدو عصرانه تان راحاضرکنید.

مطلب پیشنهادی

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید, مجله اینترنتی چارگوشه

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید

از رنگ های دلخواه خودتغذیه کنید شما تنها با انتخاب رنگ های دلخواه تان در …