با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید, مجله اینترنتی چارگوشه

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید

از رنگ های دلخواه خودتغذیه کنید

شما تنها با انتخاب رنگ های دلخواه تان در غـذاها به راحتی میتوانیـداز سالخوردگی و آلزایمرجلوگیری نمایید. این بارکه میخواســتیـدمیوه یاسبزی انتخاب کنیـد، از انواع کوچک اما پرخاصـیت ماننـدتوت سـیاه اسـتفاده کنیـد. یک تحقیق جدیـدنشان میدهـدکه افزودن توت سـیاه و بویسنبری(گیاهی که از پیونـدشاه توت و تمشک بـدســت می آیـد) به برنامه غـذایی روزانه افراد میتوانـدبه عنوان یـک مـاده مؤثر از فراینـدافزایش سن جلوگیری نمایـد، از تمام قسـمت های بـدن شـما محافظت کرده و همچنین گســترش آلزایمر وسـایر بیماری هـای زوال عقل را نیز به تاخیر بینـدازد.

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید, مجله اینترنتی چارگوشه

انواع توت منبع خوبی از آنتی اکسیدان هســتند

توت و انواع میوه ها وسبزی های رنگارنگ دیگر سـرشار از پلی فنول میباشـند. این ماده نوعی ضداکسـنده اســت که توانایی این را داردکه حتی از ریز ترین سلولهای بدن نیز محافظت کند. به همین دلیـل بـدن نوعی مصونیت در مقابل اســترس، اضـطراب های محیطی و فراینـدسالخوردگی پیـدا میکنـد. این ماده شـیمیایی سودمنـددرچـای سـبز، روغـن زیتـون،شـکلات خـالص، و انـار نیز یـافت میشـود.

چگـونه میتـوان از مزایـای این میوه هـای ضـد سالخوردگی بهره گرفت؟

در یک پژوهش جدیدکه در ژورنال علم کشاورزی و تغذیه منتشـرخواهدشــد، به همه پیشنهاد میشود تا رنگ هـای دلخواه شـان را بخورنـد. از آنجـایی که پلیفنول مسـئول رنگ دادن به انواع و اقسام میوه ها وسبزی ها میباشـد، انتخاب رنگ های مختلف به شـماکمک میکندکه بدن خود را با انواع مختلف آنتی اکسیدانها اشباع کنید. در این میان میتوان به زغال اخته، توت فرنگی، آب انگورسـیاه، و انار اشاره کرد.

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید, مجله اینترنتی چارگوشه

رنگ های دلخواه خود را بنوشید

هرچه رنگ غـذاهایی که مصـرف میکنیدبه رنگین کمان نزدیکتر باشــد، بهـتر اســت. اکـثر افراد متـوجه نیسـتندکه اسـتفاده از رنگهـای مختلف میوههـا وسبزیجـات برای قلب نیز مفیـداســت.جیمزجوزف عصب شـناس و مدیر آزمایشـگاه عصب شناسـی در مرکز تحقیقات دانشـگاه تافتز اظهار میداردکه :

آنتی اکسـیدان ها

ازشریان های قلب محافظت کرده مواد مغـذی لازم را به آنها میرساننـدو آنها را نیرومنـدنگه میدارنـد.شـریان های خونی سالم سـلامت سیسـتم قلبی- عروقی را تضـمین میکنند،بلکه ازسـفیدشــدن زود رس موها نیزجلوگیری نموده وسـلامت سلولهای خاکســتری را نیز تامین میکننـد. به عقیده جوزف چیزی که برای قلب خوب باشــد، برای مغز هم مفیداســت. بعیدنیســت که روزی از انواع توت ها در پودرهـا و مکمل های غـذایی اسـتفاده شود؛ اما به هرحال اسـتفاده از میوه ها وسبزی های تازه تاثیر دوچنـدانی در بر دارد.

با وعده های رنگارنگ سالخوردگی را به تاخیر بیندازید, مجله اینترنتی چارگوشه

یک وعده رنگارنگ

جیمز جوزف میگویددر فرایندصـنعتی شــدن بسیاری از ترکیبات اصلی میوه ها و سبزیجات از بین میروند. او همچنین معتقداســت که در میوه وسبزی ترکیبات شـیمیایی وجود داردکه ممکن اســت ما از وجود آنها بی خبر باشـیم. البته با افزودن رنگهای متفاوت به رژیم غذایی خود نبایدانتظار داشته باشیدکه همه چیز یک شبه درســت شود.

برای برخورداری ازسلامت کامل بایداین موارد را در نظر بگیریدرژیم غذایی مناسب، تمرین ذهنی وجسمی. ورزش کردن روی مغز تاثیر مشابهی نظیر اثر پلی فنول میگذارد. محققان مؤسسه دانشگاهی فلوریدا به این نتیجه دســت پیداکردندکه موشهایی که درلانه خودچرخ بازی دارند، علائم پیری کمتری نسـبت به همسالان خود که هیچ تحرکی نداشـتند، نشان میدهند. همین آزمایش برروی انسانها نیز انجام شــده و نتایج مشابه ی بدســت آمده.حال میرسـیم به تمرین ذهنی.کتاب خواندن،حل جدول های متقاطع، وسایر تمرین های ذهنی میتواندسـلامت مغز را تضـمین کرده و از ابتلابه بیماریهـایی نظیر آلزایمر نیز بکاهیـد. البتـه بـا دانسـتن ایـن مطـالب تنهـا نیمی از راه طی کرده ایم.حـال که دانسـتیم غـذا و ورزش سلاح های مفیدی برای مبارزه با انواع بیماریها هســتند، دیگر هیچ بهانه ای برای عدم انجام مبارزه وجود نخواهدداشت.

مطلب پیشنهادی

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟

۱۰ماده غذایی ازبین برنده اســترس با نامزدتان دعوا کرده اید؟ روزخسـته کننده ای را سـرکار …