بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن, مجله اینترنتی چارگوشه

بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن

 

صدمات جسمی در باشگاه ورزشی

 سؤالهاي زیادي ازطرف کسانی که به تازگی صدمات جسـمی وارده در باشـگاه هاي ورزشی را پشت سر گذاشته اند و میخواهند دوباره به سـمت ورزش بازگردند پرسـیده میشود، اگر پزشـک تان مخالفتی با بازگشت شـما به باشـگاه نداشـته است . وقتی بفهمید که بهبودي و باز یافتن دوباره ي سلامتی تان بر همه چیز مقدم است، انتظاراتتان از آنچه میتوانید در باشـگاه ورزشـی به دست آورید معقول ترخواهد بود.

بهتر است قبل از اینکه شروع کنید دوباره پنج پوند ماهیچه ي نو بسازیـد، مـاهیچه هـا، اسـتخوانهـا، تانـدونها و مفصـلهایتـان بهبود یافته و ترمیم شـده باشـند. به خاطر داشـته باشـیدکه باز یافتن سلامتیتان بسیار مهم تر از هرچیز است. مثلا اگر آرنج دست راستتان صدمه دیده است، مسلم است که نمیتوانید به باشگاه برگشته و وزنه بزنیـد. اما میتوانیـد در این زمان تا بهبودي کامل آرنج تان تمرینات مربوط به پا را انجام دهیـد. پس عجله نکنید. بگذارید تا عضو صـدمه دیـده کاملا بهبود یابـد. اگر اذیت تان میکنـد، انجامش ندهیـد!

بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن, مجله اینترنتی چارگوشه

درد همیشه نشانه ي خطر است

پس هنگام انجام اعمال ورزشـی به این مسـئله کاملا توجه داشـته باشـید و اگر دردي در نقطه ي صدمه دیده حس کردید از آن آسان نگذرید.خوشبختانه، معموًلاتمرینات ورزشـی بسـیاري براي کارکردن روي ماهیچه ها وجود دارد. و از آنجا که نبایـد تمریناتی باشدت زیاد روي نقاط آسـیب دیده انجام دهید، میتوانید از تمرینات سـبک باشدت کم استفاده کنید.

در اینجا به چند نمونه از این صدمات و آسیب هاي جسـمی و تمرینـات مربوط به هرکـدام اشاره میکنیم. آرنـج، عضـلات دوسـر و سه سـر اگر در این نواحی از بـدنتان احساس درد میکنیـد، لزومًا بایـد از تمرینات مربوط به این نواحی پرهیز کنیـد. میتوانید تمریناتی باشدت کم تا متوسط در دوره هاي یک ربع، دو ربع وسه ربع ساعت انجام دهیـد. اگر نمیتوانیـد یک دوره تمرینی را بدون درد انجام دهید،حتمًا بایداز تمرینات مربوط به آن عضو خودداري کنیـد.

بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن, مجله اینترنتی چارگوشه

شانه

در مواقعی که عضو آسـیب دیده شانه ها باشـند میتوانید از دسـتگاه اسـمیت براي تمرین اسـتفاده کنید. چون در این حـالت میتوانیـد به راحتی فشـار و شـدت وارده برشانه ها را کنترل کنیـد. همچنین میتوانیـد با دمبل هاي وزن پایین با شـدت کم نیز ورزش کنیـد.

عضـلات سـینه

براي این اعضاء نیز دسـتگاه اسـمیت وسـیله ي خوبی براي تمرین میباشـدچون با تنظیم شدت و فشار میتوانید از بروز درد در نواحی صدمه دیده جلوگیري کنید. از دمبل سـبک هم میتوانید استفاده کنید اما دستها را بایـد تک تک ورزش دهیـد نه با هم تاشـدت وارده به نواحی سـینه کمترشود.

زانوها

عضـلات جلو رانو پشت زانو در این موقع میتوانید از دسـتگاه هاي مربوط به پا اسـتفاده کنید اما شدت آنها باید محدود باشد.سـعی کنید از شدت پایین شروع کرده و تاحد متوسط بیشترجلو نروید و فقط روي مفصل ها و ماهیچه ها کارکنید. آرام آرام شـروع کنید. این تکنیک ها به شما کمک میکند که هم ماهیچه ي جدید بسازید و هم به عضـلات و تاندونها و مفصل هایتان اجازه دهید که به وضعیت سابق خود بازگشته و بهبود یابنـد.

نکته  حتمـًا بایـد تمرینات راکم کم و آرام آرام جلو ببریـد. از تمرینات سـبک شـروع کنیـد. توصـیه هاي پزشـک تان را نادیده نگرفته و به آنها عمل کنید. با این کارخیلی زود بهبودي خود را به دست آورده و میتوانیدباز هم مثل سابق از ورزش لذت ببرید.

مطلب پیشنهادی

چگونه عضلات بالاتنه زیباتری داشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه عضلات بالاتنه زیباتری داشته باشیم

۱۰ تمرین برای تقویت عضلات شانه و بالاتنه دوست نـدارم ناراحت تان کنم، اما باید …