ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار از فاضل نظری

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار از فاضل نظری

ﺑﮕﺬار اﮔﺮ اﯾﻨﺒﺎر ﺳﺮ از ﺧﺎک ﺑﺮآرم

ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﮕﺬارم

از ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ام ای دوﺳﺖ

ﻧﺎراﺿﯽ ام ، اﻣّﺎ ﮔﻠﻪ ای از ﺗﻮ ﻧﺪارم

در ﺳﯿﻨﻪ ام آوﯾﺨﺘﻪ دﺳﺘﯽ ﻗﻔﺴﯽ را

ﺗﺎ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎی ﺧﻮدم را ﺑﺸﻤﺎرم

از ﻏﺮﺑﺖ ام اﯾﻨﻘﺪر ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮ

ﺣﺘﯽ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ﺳﺖ ﻏﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺰارم

ای ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺎن ! ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﻦ ﻣﯿﺮﺳﺪ آﻧﺮوز

روزی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺴﭙﺎرم

ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﺮ اﯾﻦ »ﺷﺮم« ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ

ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﮑﺎرم

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار

ﺗﺎ دﺳﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اش را ﺑﻔﺸﺎرم

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار از فاضل نظری

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار از فاضل نظری

ای ﺑﻐﺾ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻣﺮد ﻧﮕﻪ دار

مطلب پیشنهادی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی     آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر …