اکنون هبوط رنگ از سهراب سپهری، شعرنو, مجله اینترنتی چارگوشه

اکنون هبوط رنگ از سهراب سپهری، شعرنو

اکنون هبوط رنگ از سهراب سپهری، شعرنو

سـال مـیـان دو پـلـک را

ثـانـیـه هـایـی شبـیـه راز تـولـد

بـدرقـه کـردنـد.

کـم کـم، در ارتـفـاع خـیـس مـلاقـات

صـومـعـه نـور

سـاختـه مـی شـد.

حـادثـه از جـنـس تـرس بـود.

تـرس

وارد تـرکیـب سنـگ هـا می شـد.

حـنـجره ای در ضـخامـت خـنـک بـاد

غـربـت یـک دوسـت را

زمـزمـه مـی کـرد.

از سـر بـاران

تـا تـه پـاییـز

تجـربه هـای کـبـوتـرانـه روان بـود.

بـاران وقـتی که ایـستـاد

مـنـظره اوراق بـود.

وسـعـت مـرطـوب

از نـفس افتـاد.

قـوس و قـزح در دهـان حـوصلـه مـا

آب شـد.

اکنون هبوط رنگ از سهراب سپهری، شعرنو, مجله اینترنتی چارگوشه

سهراب سپهری

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی, مجله اینترنتی چارگوشه

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …