انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت

انتخاب لوازم کمک های اولیه بــرای مســــافرت

بســــیاری از ما از ارزشی که یک جعـبه کمـک های اولـیه می تواند در زندگـی مان به وجود بیـاورد آگاه نیـســـتیم. هـنگامی که در حال بســــتن چمدان‌های خود برای یک ســــفر هســــتید ســــاده‌ترین قســــمت، تـمرکز روی برداشـتن کفـش و لباســـ‌های مورد نیاز بر اســــاس مقصـد ســـفر شما اســــــت.همه ی ما در بانک ســـپرده داریم، ســــرمایه گذاری می کنیم و یا خود را بیمه می کنیم و دلیل منطقی مان برای انجام تمام این کارهـا، آینـده اســــــت. پس چطور می توانیم به ســــادگی از جعبه­‌ی کوچکی که می توانـد کیفیـت زنـدگی حال و آینـده‌ی ما را افزایـش دهد، چـشم پوشی کنیم.

همچنیـن لازم اســــت تا پیـش از ســـفر با پزشک خود مشورت داشته باشید و مطمئن شوید که شرایط پزشـکی ویژه‌ای دارید یا خیر. مشـورت با پزشک همچنین به داشتن مجوز برای همراه بردن داروهای غیر مجاز مانند مخدرها نیز کمک می‌کند.

ماجراجویی و ســـفر بعدی شما به هر مقصدی که باشد لازم اســــــت یک کیف لوازم پزشکی با وســـایل اولیه ضروری را با خود همراه داشـته باشد. حتـی اگر اقدام به رزرو هـتل در یک اتاق لوکس و مجـهز کرده‌اید و به نظرتان تمام آنچه که احـتمالا مورد نیاز شـما خواهد بود درون هتل فراهم شده اســــــت، باز هم برای گردش‌های روزانه یا اتفاقات پیش‌بینی نشده در طول مســــیر آماده باشید. از آنجا که حادثه ارتباط با طول مـدت مـســـافرت ندارد لازم اســــــت این کیف را حتی برای مســـافرت های یک الی دو روزه نیز با خود همراه داشته باشید.

در داروخانه ها جعبه های آماده­ی کمک های اولیه وجود دارد که برای فروش اســــــت و شما مســـافر گرامی می توانید به ســـادگی آن را خریداری کنید ولی اگر تمایل دارید که خودتان این جعبه کاربردی و در مواردی حیاتی را تهیه کنید با چارگوشه همراه باشید.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

به این موارد توجه داشته باشید:

  • تمام وســـایل داخل جعبه دارای عمر ابدی نیســـتند. بعضی از آنها دارای تاریخ انقضا هســـتند و باید بعد از مدتی جایگزین شوند.
  • از آنجایی که داروهای موجود در جعبه مختلف هســـتند، جعبه را در دمای بین 2 تا 32 درجه ســـانتیگراد نگهداری شود
  • اگر یکی از مواد یا وســـایل جعبه کمک های اولیه را اســــــتفاده کردید هر چه ســـریعتر آن وســـیله را تهیه و مجددا جایگزین کنید.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

وســـایل و مواد مورد نیاز:

اســـپری شســـت و شوی بینی

اســــــترس ناشی از ســـفر باعث اختلال در ســـیســــتم ایمنی بدن می شود. قرار گرفتن فرد در معرض هوای خشـک هواپیما، باعث مســـتعدشدن برای ابتلا به بیماری می‌شود. اســــــتفاده از این اســـپری باعث مرطوب شدن غشای مخاط بینی شده و به همین دلیل شرایط رشد میکروب را کاهش می دهد.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

ناخن‌گیر

بلندی ناخن موجب افزایش رشد باکتری ها شـده و همچنـین خطر انتشـار آن ها را در غذا و یا پوســــت نیز بالا می برد. ضمن اینکه برخی افراد به دلیل شکنندگی زیاد ناخن به طور مرتب دچار این مشکل می شوند و مســـلم اســــــت با یک ناخن شکســـته نمی توان از مســـافرت لذت برد.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

چســـب زخم

چســـب زخم به ماده ضدعفونی کننده و پماد احتیاجی ندارد به همین دلیل برای تمیز و ضدعفونی کردن بریدگی ها شســـت و شو با آب معدنی و صابون به تنهایی کافی اســــــت.

مســـکن

قرص ایبوبروفن یک انتخاب عالی برای کاهش درد، التهاب و کوفتگی، آرتروز و… اســــــت. این قرص به ویژه برای افراد فعال و ماجراجو بســـیار مورد اســــــتفاده اســــــت.

ژل آلوورا

آلوورا یکی از انتخاب های مهم برای التیام آفتاب ســـوختگی اســــــت. این ژل خنک کننده همچنین برای تســـکین خارش ناشی از گزیدگی حشرات و تاول های ایجادشده بعد از یک پیاده روی طولانی به کار می رود.

آنتی هیســـتامین

قرص آنتی هیســـتامین نه تنها باعث کاهش آلرژی فصلی می شود، بلکه می تواند شما را هنگام مواجهه با حســـاســـیت های پوســـتی از رفتن به پزشک بی نیاز نماید. همچنین بعد از پروازهای طولانی که فرد دچار حالت گیجی و اختلالات در زمان بندی شبانه روز می شود، اســــــتفاده از این قرص، 30 دقیقه قبل از خواب توصیه می شود.

تســـکین دهنده معده

همراه داشتن یک شیشه شربت آلومینیوم ام جی بی ضرر اســــــت. همچنین به همراه داشتن قرص ضداســـهال نیز ضروری اســــــت.

باند کشی

یک وســـیله کمکی دیگر در ســـفر باند کشی اســــــت. از این باند می توان برای بســـتن مچ پا بعد از پیچ خوردگی، محکم بســـتن زخم های عمیق و حتی جهت بســـته بندی چمدان پر از ســـوغاتی اســــــتفاده کرد.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

برخی لوازم کمک های اولیه که در سفر می توانند مفید باشند:

مواد ضدعفوني‌كننده،محلول بتادين يا الكل ســـفيد،داروها،آســـپرين،اســــــتامينوفن،قرص بروفن،قرص‌هاي ضد اســـهال،قرص‌هاي ســـرماخوردگي،قرص‌هاي ضد تهوع،داروهاي ملين (روغن بادام)،قرص هيوســـين،قرص متوكلوپراميد يا پلازيل،پماد ســـوختگي، پماد گزيدگي حشرات،پنبه اســــــتريل، گاز يا تنظيف اســــــتريل در ابعاد مختلف، باند يا نوار در اندازه‌هاي مختلف، پماد جنتامايســـين و پماد تتراســـيكلين، ژل شوينده، درجه تب، كيف يخ يا كمپرســـ ســـرد آني، كيســـه آب گرم (مبارزه با ســـرما يا درد)، چســـب زخم، نخ و ســـوزن بخيه.

انتخاب لوازم کمک های اولیه بـرای مسـافـرت, مجله اینترنتی چارگوشه

تلاش کنید در مســـافرت يك كيف مخصوص وســـايل بهداشتي همراه داشته باشيد. در اين كيف كارت يا دفترچه بيمه خدمات درماني خود و دیگر اعضاي خانواده و همچنين در صورت نياز، آخرين نســـخه پزشك‌تان و ســـاير اعضاي خانواده را قرار دهید.

اگر عينكي هســـتيد آن را فراموش نكنيد. دوباره توصيه مي‌كنيم مبتلايان به بيماري‌هاي خاص مانند بيماران قلبي حتما آخرين نوار قلب و نســـخه خود را همراه داشته باشند. اگر مبتلا به آســـم، حســـاســـيت، تشنج صرعي، بيماري‌هاي قلبي، بيماري قند يا بيماري خاص ديگري هســـتيد، هنگام مســـافرت برچســـب هشداردهنده روي پيراهن، گردنبند يا مچ‌بند داشـته باشـيد.

اگرچه مصرف خودســـرانه دارو را پیشنهاد نمي‌كنيم، اما براي مســـافرت مقداري داروهاي اوليه مانند مســـكن‌هاي ســـاده، پماد ســـوختگي، كرم‌هايي كه براي درمان گزيدگي حشرات به كار مي‌روند، قرص ضد تهوع، محلول‌هاي ضدعفوني و وســـايل پانســـمان در كيف بهداشتي خود همراه داشته باشيد.

يكي ديگر از وســـايلي كه بايد در اين كيف كوچك جاي دهيد نام و نشاني نزديك‌ترين اقوام يا دوســـت و همســـايه‌تان اســـت كه اگر ناخواســــــته ســـانحه‌اي به وقوع پیوســـت، بتوان از طريق آن به آشنایانتان اطلاع رســـانی کرد.