اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن

اشتهای کاذب

میخوریداما گرسنه نیستید!

اکثر اوقات گرسـنه تان نیست. وقتی غذایی بو،ظاهر یا مزه خوبی دارد،شما واقعًاگرسنه نیستید، اما ممکن است خلاف این را تصور کنیـد. بیشتر غـذاها بـاعث تحریـک حس چشایی شـما میشونـد،حتی اگرگرسـنه هم نباشـید. با وجود مسائل دیگری مثل استرس، فشارهای روحی، مشـکلات شخصـی یاکاری، اضـطراب، و بحران های زندگی،چه اول هفته باشدچه تعطیلات آخر هفته،چه روز باشـدوچه شب،چه تنهـا باشـیدوچه با دوسـتان وخانواده. میتوان گفت که شـما ۲۴ ساعت شـبانه روز گرسنه نیستید. اما ممکن است تصورکنیـدکه هستیـد.

برخورد و مواجهه شـما بـا انواع غـذاها به طرق مختلف صورت میگیرد. تعارفـات دوسـتان، دسـرهای مختلف، بوی پاپ کرن درسـینما، و … شـناخت این تحریکات احساسی و بصری، به شماکمک میکندتا بتوانیدجلوی واکنشهای خود راکه منجر به خوردن زیاد میشود، با وجودگرسـنه نبودن، بگیرید. همین که به خود یادآورشویدکه گرسـنه تان نیست،خود کمک بسـیارخوبی برای شماخواهدبود. ممکن است دلایلی برای اینکارخود داشته باشید.

دلایلی که باعث میشودشما مدام به غذا فکرکنیدو با وجود گرسـنه نبودن،خوردن تان را برای خود توجیه کنید. بهانه های زیادی مثل از اینکه تاکسـی پیدا نکرده بودم، عصـبانی شـده بودم یا بـدون چتر زیر باران مانـده بودم و …خیلی از این دلایل میتوانـدبرای متقاعدکردن شـما برای خوردن غذا کافی باشـد. اما اگر راسـتش را بخواهیـد، این دلایل چنـدان هم معقول نیسـتند. البته در مواقع عصـبانیت، غذا میتواندماننددارویی سم خشم شـما راخاموش کند.

اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اما فکرکنید، آیا وقتی غذا میخوریدعصبانیت تان واقعًا از بین میرود؟ یا اینکه خستگی ناشی از نخوردن، قوای شـما را برای داد و بیـداد بیشتر تحلیـل میبرد؟ فکرکنیـدببینیـدچه زمانه ایی آسـتانه ناراحتی شـما واقعًا دچارچالش میشود؟ وقتی خسـته اید؟چه زمان هایی غذا برای شـماجایگزین خواب میشود؟ آیا دردهای احساسـی تان باخوردن کاهش مییابد؟ آیا تصور میکنیـدارزشـش را دارد به خاطر این عادت زیان بخش-که احساس تسـکین موقت به شـما میدهدوزن تان روز به روز بالارود، بیماری های مختلف به سراغ تان بیاید، و اعتماد به نفس تان هم روز به روکاهش یابد؟ ایا واقعًا ارزشش را دارد؟

البته میدانم که تغییر در رویه و رفتـار انسـان، دشوار بوده و همیشه بـا نـاراحتی همراه است. همین که بتوانیـدوزن تـان راحتی خیلی کم هم پایین بیاوریـد،خود نوعی تغییر است. و یادتان باشـدکه بـدون ایجاد تغییر درشـیوه زنـدگی، هیچ پیشـرفتی صورت نمیگیرد. اما راههایی هست که با اسـتفاده از آنها میتوانیداین ناراحتی ها راکاهش دهید.شـما عادت داشتیدباخوردن غذا، دردهایتان را تسکین دهید، حالاخیلی راحت میتوانیـدبه یک روش دیگر هم عادت کنیـد. آیاشـما هم از روی عادت غـذا میخورید، نه از روی گرسـنگی؟ شناسایی این عادات نیاز به بررسی، راهنمایی وصبر دارد، اما بیش از همه اینها به صداقت نیازمنداست.

جایگزین کنید

تا زمانی که اشتباهتان را قبول نکرده باشـید، قادر نخواهیـدبود تصـمیم به ترک آن بگیرید.خیلی غیرمعقول است اگر توقع داشـته باشـیم به یک باره عادات غـذایی مان متحول شود. به جای خوردن غـذا از روی عادت و اعتیاد، با آرامش و معقولانه غذا بخوریم.کاری که میتوانیدبرای از بین بردن این عادات اشـتباه انجام دهیـد، این است که عادات دیگری راجایگزین آن کنیـد. این انتخاب های جدید، وزن شـما را به طور تدریجی کاهش خواهدداد نه یک باره. پس تصمیم بگیرید، دیگر وقتش رسیده است که تحولی عمده در زندگی تان ایجادکنید. غذاها مواد مخدر درخود ندارند، اما این قدرت را دارندکه به همان اندازه مواد مخدرشـما را دامن گیرخودکنند.کسـی که تصور میکنـدبا غـذاخوردن درد و عصـبانیتش فروکش میکنـد، ً احتمالااز بچگی این عادت را درخود ایجادکرده است. اما این عادت نادرست دیگر فایده ای برای تان ندارد، بایدعادت دیگری راجایگزین آن کنید.

اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

خودتان را مشغول کنید

من به شما میگویم که وقتی گرسنه نیستیداما باز به سوی غـذا میرویـد،چه بایـدبکنیـد. وقتی غـذایی را پخته شـده و آماده جلوی روی تان میگذارنـد،کارهای زیادی میتوانیدانجام دهیـد. بایـدبتوانیددربرابر وسوسه خوردن خود راکنترل کنید. وقتی چندساعتی بیشتر نیست که غذاخورده اید، اما باز فکرخوردن چیز دیگری در ذهن تـان است،کاری که برای جلوگیری از وسوسه خوردن میتوانیـدبکنیـداین است که ساعت تان را برای یک یا دو ساعت دیگر تنظیم کرده وخود را به کاری مشـغول کنیـد. بعضـی وقتها من خودم وقتی ساعت راکوک میکنم، آنقـدر مشـغول کـاری میشوم که وقـتی سـاعت زنـگ میخورد،حتی فراموش میکنم که به چه دلیـل سـاعت راکوک کرده ام.

یکی از بیمـارانم خانمی است که در روندتغییر عادات غذاییش خاطرهای برایم تعریف کرده است. او میگفت که در یک روز آفتابی وقتی مشـغول پیـاده روی درخیابان بود، مردی را مشاهـده میکنـدکه مشـغول خوردن بسـتنی قیفی است (محرک چشـمی) . او با اسـتفاده از این تکنیـک سـعی میکنـدکه وسوسه خود راخـاموش کنـدو باخود میگویـدبه چیز دیگری فکرکن، ازخیابان ردشو، و باخنـده از خیابان عبور میکند. اوخود را مطمئن کرده بودکه همه چیز تمام شده است. دو دقیقه بعد، لباس زیبایی در ویترین مغازهای میبیند و با مشاهده آن فکر بسـتنی به کلی از ذهنش میپرد. مشخص است که این خانم خیلی خوب روی این تکنیک کارکرده است و به محض مشاهده قیف بستنی، عکس العمل نشان داده وسعی داشته حواس خود را به چیز دیگری معطوف کند.

به خودتان انگیزه بدهید

همه ی ما بایداینگونه باشـیم تا بتوانیم در مقابل وسوسه خوردن مقاومت کنیم. همه چیز در ذهن ماشروع میشود. پس بایدذهن مان را برای این واکنشات آماده کنیم. علاوه بر این متد، راههای دیگری هم برای مقاومت در برابرخوردن وجود دارد. میتوانیدبه خودتان انگیزه بدهید! مثلا به خودتان انگیزه بدهیدکه برای مجلس عروسـی یکی از بستگان که در راه است، بایدوزنتان راکاهش دهید. یا برای شادکردن و جلب رضایت همسـرتان بایـداین کار را انجام دهیـد.

با وجودچنین انگیزه هایی درشـما، وقتی غذایی به شـما تعارف میکنند، دیگر زیاده روی نمیکنیـد، یا باوجودسـیر بودن، دوباره و دوباره غـذا نمیخوریـد. قصد،خودداری و اراده قوی میتواندبه شـما در این زمینه کمـک کنـد. بـا این تکنیـک هـا،حتی اگر ازخوردن کامل این غـذاها هم پرهیز نکنیـد، مطمئنًا میزان کمتری غـذا برای خود خواهیدکشـید، زودتر دست از غذاخوردن برمیداریدو باحرص و ولع کمتری غذا میخورید. اولین بار ممکن است کمی برایتان سخت باشـدو عـذاب بکشـید،چون کـاری است که عادت به انجام آن نداریـد.

مهم نیست که در ابتـدای ایجاد این عادت درخود چقدرسـختی بکشید، اما مطمئن باشیدعذاب آورتر ازچاقی و بیماری نیست. هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی برای خریدلباس بیرون میروید، دست خالی برگردیدچون هیچ لباسی به اندامتان مناسب نیست وسایزشما لباس گیر نمی آید. با ایجاد این تغییرات مثبت، نتایـج مثبتی نیز مشاهـده خواهیـدکرد.

اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

منفی بافی در مورد خودت ممنوع!

ازگفتن هرصـحبت منفی درموردخودتان شدیدًا اجتناب کنید، این کار فقط اعتماد به نفسـتان را پایین آورده و در برداشـتن این قدم مهم سست تان میکند. برای گرفتن نتایج بیشتر و بهتر، میتوانیددر آنِ واحدچندتغییر در زنـدگی تان ایجادکنیـد.شایـداگر یک روش به تنهایی کافی نباشـد، ترکیب چنـدروش بتوانـدکمک تان کنـد. مهم این است که هـدف داشـته باشـیدو قـدم اول را برداریـد. همه چیز به خودی خود پیش میرود.گـاهی اوقات ممکن است با این که چنـدروش را پیش میگیریـد، امـا آن لحظه اجتنـاب ازخوردنبـاز هم برایتان آزار دهنـده باشـد. اما این به آن معنا نیست که بایـددست از تلاش برداریـد. این فقط یعنی نتایـج به دست آمـده به آن انـدازه نبوده است که تغییرکلی در زنـدگی تان ایجادکنـدوشـما باز بایدتلاش کنید.

تلاش زیااااد

با تلاش بیشتر، وحتی شـکست خوردن، عادت نادرست قدیمی کم کم درشـما از بین میرود و رفته رفته به موفقیت نزدیک تر میشویـد. برای از بین بردن عادات و رفتارهای سابق بایـدبتوانیدروش ها و متدهای مختلف را امتحان کنید. مطمئنًا تلاش زیادی لازم است تا به آنچه میخواهیدبرسـید. برای هرکس روش متفاوتی ممکن است جوابگو باشد،چون هر فرد نسـبت به محرک های مخلتف،به طرز متفاوتی واکنش میدهد.  بایـدخلاق باشـید. مختلف، . ترکیبی ازچنـدروش معمولاً نتیجه بیشتری را در برخواهـدداشت.

 

بررسی عادات غذایی

عادات غـذایی تان را بررسـی کنید. ازکوچک ترین آنها هم گذشت نکنید. نگوییدقهوه اشـکالی ندارد یاسبزیجات چاق نمیکند. آیا خودتان غذا را آماده میکنید؟ یاکس دیگری برای شـماسرو میکند؟ آیا هرچه برایتان سرو میشود را تمام وکمال میل میکنید؟ یکی از بیمـاران من عـادت داشت که پشت سـر وعـده های غـذایی هم بـازخوراکی هـای مختـلف بخورد. اوچنـدین ماه با این عادت نـادرست خود مقـابله کرد. هفته یپش که بـا اوصـحبت میکردم. اوگفت الان چنـدوقت است که بعـدازشـام حـتی یـک تکه بیسـکویت هم نخورده است. این خانم با اینکه ۵۹ساله است، اما با اراده قوی خود توانسـته است در برابر این مشـکل مقاومت کند.

اشتهای کاذب و راهکار های مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

کمتر بخرید،کمتر بخورید

یادتان باشـداگر مواد غـذایی کمتری بخریـد، غـذای کمتری درست کرده وسـروکنید،کمتر هم خواهیدخورد. این روشـی بسـیار عـالی است. اگر غـذایی ظـاهر، بو یـا مزه خوبی نـدارد، نخوریـد، مجبور نیستیـد! مـا عـادت داریم هرچه که در بشـقاب مان میکشـیم را تا انتها بخوریم، اما اینکار به هیـچ وجه ضـرورت ندارد. ممکن است بگوییدکه غذاحیف و میل میشود. اما آیا فکر میکنیـداگر آن غـذا را داخل بـدنی بریزیـدکه هیچ نیازی به آن ندارد،حیف و میل نمیشود؟؟ پس بهتر است که بیرون بریزیدتا آسیب های کمتری هم ببینید. اگر برایتان پیش آمدکه نتوانستیدجلوی خودتان را بگیریدو از برنامه تان تخلف کردید، ناامیدنشوید و آن را یک شـکست تصور نکنیـد. میتوانیـددوباره به برنامه تان برگردیـد. باخودتان فکرکنیدکه برای جلوگیری از بروز دوباره چنین رفتاری چه بایدبکنید. هرچه زودتر به برنامه تان برگردید، انگیزه و هدف تان کمتر از بین میرود. پس این بار قبل ازخوردن هر چیز،حرفها من را به یاد آوریدو هرچه زودتر برنامه ی مناسبی برای خورد وخوراک تان تنظیم کنید.

مطلب پیشنهادی

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه در تعطیلات عید افزایش وزن نداشته باشیم

۱۰نکته برای جلوگیری ازاضافه وزن درتعطیلات تعطیلات پیش روی ماست و این یعنی میتوانیم ازخوش …