اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم

اسراری درموردچربی واضافه وزن

چربی کلمه ای است که اکثر ما نمیخواهیم حتی اسمش را بشنویم، به خصوص وقتی صحبت از بدن خودمان به میان میآید.چربی مـا را یاد هیکلی چاق، لباس های تنگ و زنـدگی نامتوازن میانـدازد. با وجود اینکه چربی نقش بسـیار مهمی در بعضـی از عملیات روزانه بدن دارد و هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد.

این کلمه ی چهارحرفی رازهایی درخود پنهان داردکه شما نمیدانید:

۱ـ چربی شـش برابر اندازه ی خود بزرگ میشوندوشـروع به زیادشدن میکنند. از ۴۰ بیلیون گرفته و در بزرگسالان به ۱۰۰ بیلیون سـلول های چربی میتوانندشـش برابرخود بزرگ شوندوقتی بیش از مقداری که میسوزانیدکالری مصرف میکنید،سلولهای نیز میرسد. همه سـلول های چربی را درخود دارند. این سـلول ها قبل از تولدشـروع به شـکل گیری میکنند.

تقریبًا در ۱۶ سالگی، سلولهای چربی بدن بالغ میشوندو بعداز این زمان شـیوه ی زندگی و ژن ها درکاهش یا افزایش وزن تاثیر میگذارند. سلولهای چربی برای زنـده ماندن ضـروری هسـتندو به سیسـتم انرژی ذخیره ی بدن کمک میکنند.چربی که فورًا به منظور سوخت اسـتفاده نشود، برای اسـتفاده های آتی ذخیره میشود. به همین دلیل، وقتی هر روز غذاهای پرکالری میخورید،سلولهای چربی تان بزرگتر و بیشتر میشوندو باعث افزایش وزن تان میشود.

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم

۲ – سلولهای چربی استروژن اضافی درخود پنهان میکنند.حتی مقدارکمی اضافه وزن روی تعادل هورمون هایتان تاثیر میگذارد و به بیماری های مختلفی منجر میشود. استروژن که هورمونی مخصوص خانم هاست درخودچربی ذخیره میکنـدو به میزان بسـیارکم این هورمون در آقایـان هم دیـده شـده است. اما زمانی که وزن اضافه میکنیـد، میزان استروزن در بدن بالارفته و منجر به سایر بیماری ها میشود.

اگرچه وجود هورمون استروژن در مردها نیزضـروری است چون تمایلات جنسـی راکنترل کرده، عملکرد مغز را بالا میبرد و از قلب محـافظت میکنـد. زمـانی که میزان این هورمون در بـدن بالا میرود. میزان تسـتوسترون کاهش مییابدو بسیاری از مردها در این شرایط احساس خستگی کرده، عملکردجنسی شان پایین میآید و در بعضـی موارد باعث بزرگترشدن پروستات نیز میشود. به عبارت دیگر بایدبگویم که افزایش میزان استروژن در مردها هیچ عوارض جانبی خوبی ندارد.

۳ -اگر وزن زیادی کم کنیـد،سـلولهای چربی در بدنتان کوچک وجمع میشوند، اما از بین نمیروند . داشتن۱۰۰ بیلیون سـلول چربی به خاطر وزن زیاد ترسناک به نظر میرسد.خبرخوبی که میتوانم بدهم این است که شماحتی بعد از اینکـه سـلول های چربی در بـدنتان بزرگـتر و بیشـترشده انـد هنـوز میتوانیـدوزن کـم کنیـد. در واقـع، وقـتی وزن کـم میکنیـد، سلولهای چربی تان منقبض وکوچک میشوند.

اگرچه تعدادکلی شان کم کم کاهش مییابد.این سلولها از نظر متابولیسمی فعالیت کمتری پیدا میکنندو در بدن باقی میمانند .منتظر میمانندتاشـما دوباره به سـمت غذاهای پرکالری برویدتا دوباره متورم شوند. به این معنی است که بهتر است همیشه در وزنی نرمال باقی بمانیـدتا مداومًاکاهش یا افزایش وزن داشـته باشـید.کسـی که همیشـه وزن نرمـال خـود راحفـظ کرده است خیلی راحت تر میتوانـدبرای همیشه در آن وزن بـاقی بمانـدنسـبت به کسـی که سـلولهای چربیش بزرگتر و بیشتر شده است.

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم
                                                              چربی شکم در مردان

۴ – بافت های عصبی سلولهایی راجذب میکنندکه قابلیت تورم داشته باشندبه غیر از احساس بـدی که خودتـان وقتی اضـافه وزن داریـدحس میکنیـد، از نظر درونی نیز دچـار مشـکلات زیـادی خواهیـدشـد. بافت های چربی سلولهای سیسـتم دفاعی بـدن راکه قابلیت تورم دارنـدراجـذب میکنـد. بنابراین اگر اضافه وزن داریـد، بدن تان شـروع به واکنش دفاعی میکندهمانطورکه در هنگام ابتلابه سـرماخوردگی یا بیماری های دیگر اینکار را میکند.

دلیل تورم این سلولها مقابله بـا بیمـاری است. به همین دلیـل بـدن شـما به کالری هـای اضافه ی مصـرفی تان به چشم یک تهدیـد و بیماری نگاه میکنـد. اما نگران نباشـید. نیازی نیست که خوردن غـذاهای مورد علاقه تان را به کل کنار بگذاریـد. تحقیقات نشان میدهـدکه کم کردن اضافه وزن حتی۱۰ درصدهم میتواندبه بهبود سـلامتی تان و محدودکردن واکنشهای سیسـتم دفاعی بدن تان کمک کند.

۵ .سلولهای چربی در قسـمت های مختلف بـدن، متفاوت عمل میکنندمردها معموًلادر قسـمت های میانی بدن وزن اضافه میکنند. به همین دلیل اگر وزن اضافه کنید، بیشتر آن به سمت شکم تان خواهدرفت.چاقی شکم توازن کلسترول را بر هم خواهدزد،چربی خون، قندخون و ـ فعالیت بیشتری نسـبت به چربی های سایر نقاط بـدن فشـارخون را نیز بالاخواهـدبرد.

چربی هـای موجود در قسـمت شـکم معمولاً دارنـد. اسـیدچربی بیشتری تولیدمیکنندکه به دیابت، بیماری های قلبی وسـرطان های بخصوص منجر میشود.چربی های شـکمی همچنین عملکردکبدرا نیز به خطر میاندازند. متاسـفانه، هیچ راه طبیعی برای کاهش وزن موضـعی نیست. بنابراین برای این منظور بایـدکل بـدن را ورزش دهیـد. معموًلاوزن اضافی در قسـمت های میانی بـدن بسـیار سـریعترکاهش مییابد.

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم
                       چربی سالم،حتی این نوع چربی های سالم نیز باید به اندازه مصرف شوند

۶ – اگر اصـلاچربی مصـرف نکنیـد، عملکرد بـدنتان را مختل خواهیدکرد اگر از مصـرف چربی به طورکلی پرهیزکنید، عملکردطبیعی بدن تان را برای انتقـال ویتامین هـا و تنظیم میزان کلسترول بـدن مختل خواهیـدکرد. وجودچربی ها برای حفظ عملکرد طبیعی بدن مثل جذب ویتامین ها و تولیدانرژی مورد نیاز وضـروری است.

بدون ویتامین های محلول درچربی(E، D، A و K )بدن نمیتوانـدبه راحتی کلسـیم جـذب کنـد، تولیـدهورمون هـا مختل میشود و مشـکلات خونی نیز ایجاد میشود.کمبود ویتامین های محلول درچربی سـلامتی بدن را دچار مشکلات جدی مثل شب کوری، نرمی استخوان،کم خونی وخونریزی داخلی خواهدکرد. و زمانی که بـدن نتوانـدبه خوبی کلسـیم جذب کند، اسـتخوانها نیزضـعیف وشـکننده خواهندشد.

۷ – کالری های چربی بایـد۳۰ درصدکل کالری های مصـرفی روزانه باشندبرخلاف همه ی مشکلاتی که گفته شد،چربی دشمن سلامتی شما نیست. مقدار معینی ازچربی برای حفـظ عملکردطبیعی بـدن مورد نیـاز است.چربی به جـذب ویتامینهـایی بخصوص کمـک میکنـدو بالاتر از همه انرژی مورد نیاز روزانه بدن را تامین میکند.

اسراری در مورد چربی، که نمیدانستیم

در هر برنامه ی غذایی خوب بایدحداکثر ۳۰ درصدنیزچربی وجود داشته باشد. اما به یاد داشته باشیدکه چربی دو برابرکربوهیدراتها و پروتئینها درخودکالری دارد. وچربی ها انواع مختلفی دارندکه بعضی از آنها سـالم تر هســتند.چربی اشـباع شـده کـه از گـوشت قرمز و محصولات لبنی بـه دسـت میآیـد،کلسـترول را بالا میبرد و نسـبت به چربی های اشـباع نشده که ازخشـکبار، روغن زیتون و ماهی به دست میآیدپرخطرتر است.

باچربی هاکنار بیاییدبا وجودشـهرت بدی که دارد،شما باز میتوانیدباچربی ها رابطه ی سالمی برقرارکرده و همیشه در وزنی مناسب بمانید. در اینجا به چندنکته اشاره میکنیم:

سـعی کنیـدازچربی هـای سـالم(روغن زیتون،خشـکبار و روغن ماهی) اسـتفاده کنیـدو از اسـتفاده ی چربی های زیان آور دوری کنیـد.سـعی کنیـداز محصولات حیوانی(گوشت و لبنیات) به تعادل اسـتفاده کنیـد. اگر دیدیدکه به خاطر زیاد پشت میز یا ماشین نشستن شکم آورده اید، به باشگاه های ورزشی بروید.

مطلب پیشنهادی

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب

کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide خواب آور و ضداظطراب نام تجاری: Librium، Libritabs، Poxi، Mitran نام علمی: Chlordiazepoxide …