استروئیدها، تقویت کننده عضلات

اســتروئیدها

اســتروئید ها تقویت کننده عضلات خیلی از آقایانی که خود را به شــدت درگیر فیتنس و بدنسازی کرده اند می باشــد. این افراد در اکثر موارد به سـراغ اســتروئیـدها میرونـد. گفته میشودسـریع ترین روش برای افزایش حجم عضـلات بدن اســت.

پیش از سال۱۹۳۵،شواهـدی وجود نداشت که اثبات کند اســتروئیدها میتوانندبه عنوان یک فراورده آنابولیک و تقویت کننده عضـلات مورد اسـتفاده قرارگیرد. همان سال، دو دانشمندکشف کردندکه تزریق اســتروئیددرسگها باعث تقویت و رشــد چشگیر ماهیچه ها میشود.

استروئیدها، تقویت کننده عضلات

اســتروئیدها تقویت کننده عضلانی

در اواخر دهه ی ۴۰، وزنه برداران برای مشاهده میزان پیشـرفت خود در باشـگاه،به اســتفاده از این داروهـا روی آورند.طی سالهـا، اســتروئیـدهای آنابولیک مصارف پزشـکی بسـیاری داشـته اند.  مصـرف اســتروئیدها امروزه در ایالات متحده تحت کنترل اســت. به این معناکه برای مصـرف ورزشـکارن به منظور تقویت گر عضلانی، غیرقانونی اســت، اما برای درمان و معالجات برخی بیماری ها مثل کاهش وزن ناشـی از بیماری ایدز و در درمان های جایگزین هورمون در مردانی که سـطح تســتوســترون در آنهـا پـایین اسـت، ممانعتی ندارد.

طریقه عملکرد اســتروئیـدهای آنابولیـک

ترمیم بافت هـا راسـریعترکرده وسـنتز پروتئین را نیز افزایش میدهـد. این ماده، هورمون مردانه تسـتوســترون را برای بـدن فراهم آورده که در رشـدجسـمانی مردان بسیار مهم اســت. موجب تقویت و افزایش حجم عضـلانی بـدن میشود. از آنجاکه این ماده ای آنابولیک اســت، با هر نوع واکنش کاتابولیک که منجر به کـاهش حجم عضـلانی و افزایش حجم چربی بـدن میشود، مقابله میکنـد. در بسـیاری از مصـرف کننـدگان، این ماده احساسـاتی مثـل شـادی و همچنین تکـاپو و پشـتکار را افزایش میدهـد و افراد تحمـل بیشـتری در مقابـل اســترس پیـدا میکننـد. این تاثیرات باعث میشود بتواننـدبیشتر وطولانی تر تمرین کنند.

استروئیدها، تقویت کننده عضلات

اســتروئیدها بصورت قرص،کرم و آمپول موجود میباشند

طریقه مصـرف اســتروئیدهامعموًلابه صورت چرخشـی مورد اسـتفاده قرار میگیرنـد.مدت هر چرخه طبق تجربه فرد و نوع اســتروئیدمصـرفی تعیین میشود. برخی ممکن اســت  چهار هفته و برخی حتی تا بیســت هفته نیز به طول انجامند. پس از پایان یک چرخه، فرد بایدمدت زمانی قبل ازشـروع دوباره، مصرف خود را قطع کنـد. برخی از این افراد هم به اسـتفاده ازچندنوع از اســتروئیدها مبادرت می ورزند. برخی اســتروئیدها مکمل یکـدیگر هسـتندو ترکیب آنهـا به این شـکل بـاعث افزایش تـاثیر آنها میشود. اســتیروئیـدمعموًلا با سوزن به درون ماهیچه ها تزریق میشود، اما به شـکل قرص و کرم نیز موجود اســت.

استروئیدها، تقویت کننده عضلات
از عوارض جانبی مصرف اســتروئیدها افزایش فشار خون و احتمال حمله قلبی میباشــد

عوارض جانبی

متـداول ترین عوارض جانبی اســتروئیـدهاشامل موارد زیر اسـت:

بزرگ شــدن پروســتات

کوچک شــدن بیضه

جوش ژنیکوماســتی(بزرگ شــدن سـینه ها در مردان)

بالارفتن فشارخون،که ممکن اســت منجر به حملات قلبی و سـکته شود

آسیب دیدگی کبد افزایش(LDL) کلســترول مضـر و کاهش(HDL) کلســترول مفیـدکه ممکن اســت منجر به بیماریهـای قلبی- عروقی شود

کچلی در مردانی که از نظر ژنتیکی مسـتعدهســتند

متوقف شــدن رشــددر نوجوانانی که رشـدجسـمانی شان کامل نشـده اســت

قبل از مصـرف خوب فکرکنیـد!

اگر میخواهیـداز اســتروئیـدها اسـتفاده کنید، بایدقبل از مصـرف فوایدو مضـرات آن راخوب بررسی کنید. این عوارض جانبی نه تنها میتوانندبرای شماخطرناک باشند، بلکه همه ی آنها که از این مواد اسـتفاده میکننـدبه آنچه میخواهنـددســت نمییابنـد. این شـما هســتیـدکه بایدتصـمیم بگیرید، مصـرف آن ارزش ریسک کردن دارد یا نه!

مطلب پیشنهادی

دانستینی های تغذیه سالم

تـغذیـه سـالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروه‌های غذایی مختلف. برای تـغذیـه سـالم نیازی نیست …