از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است از سعدی

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است از حافظ

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر
چون هست اگر چراغ نباشد منور است

ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است

جان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوق
درمانده‌ام هنوز که نزلی محقر است

کاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنان
بازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در است

جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی
وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر است

شب‌های بی توام شب گور است در خیال
ور بی تو بامداد کنم روز محشر است

گیسوت عنبرینهٔ گردن تمام بود
معشوق خوبروی چه محتاج زیور است

سعدی خیال بیهده بستی امید وصل
هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است

زنهار از این امید درازت که در دل است
هیهات از این خیال محالت که در سر است

سعدی

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است از سعدی

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است از سعدی

حدیث حاضر غائب شنیده ای

از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است از سعدی

هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای

دیگر اشعار ناب پیشنهادی:

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود

حکایت های گلستان سعدی

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است از فاضل نظری

از همراهی شما سپاسگزاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …