ازدواج افراد مطلقه با افراد مجرد از نگاه یک روانشناس

ازدواج افراد مطلقه با افراد مجرد،ازدواج مجدد

ایسنا نوشت: مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شنـاسی و مـشاوره ایران در حوزه سـلامت می‌گوید: عمـوما در زمان ازدواج فرد مطـلقه با فرد مجرد، خانواده‌هـای طرفیـن با ازدواج آنها مخالـفت دارند. این درحالیـست که در صـورت خروج فرد مطلـقه از مرحله سـوگواری بعد از جدایی و تحلیل علـت طلاق او، ازدواج او با یک فـرد مجرد از نظر روانشـناختی مشکلی ندارد.

امین رفیعی‌پور با بیان اینکه ازدواج نیازمند فاکتورهای ذهنی، جسـمی و روانی اسـت که این فاکتورها در کـنار یکدیگر منـجر به موفقـیت یک ازدواج می‌شـوند، افزود: پیشـنهاد ما بر این اسـت که افراد پیـش از ازدواج به مراکز مشـاوره ازدواج مراجـعه کنند، چراکه با شـناخت اطلاعات شـخصـیتی خود و فرد مقابل امـکان سـنجش طرفـین به لحـاظ سـطح فرهـنگی، اجتـماعی، اقتـصادی، نحـوه گذرانـدن اوقات فراغـت و… با یکدیگر فراهـم می‌شـود.

ازدواج افراد مطلقه با افراد مجرد از نگاه یک روانشناس

وی در ادامه درباره ازدواج افراد مطـلقه با افراد مـجرد نیز تاکید کرد: از نظر روانـشناختی هیچ منعـی برای ازدواج فرد مطـلقه با فرد مجرد وجود ندارد؛ البته باید دید که علت طلاق فرد چه بوده و چه عواملی باعث جدایی او از همسر سابق‌اش شـده اسـت. شاید فرد مطلقه از نظر روانی سلامت باشد. در حد روابط انسانی اگر مداخلات به موقع پیش از ازدواج افراد شـکل گیرد مشـکلی به وجود نمی‌آید، در واقع طلاق یک فرد نقشی در شروع رابطه جدید او ندارد و تنها به این موضوع بستگی دارد که آن فرد به چه دلیلـی در زندگی خود با مشـکل مواجه شـده و آیا بعد از طـلاق مرحله سـوگ را که برای خـروج از آن به مدت زمان سـه تا شـش ماه نیاز است طی کرده و سپس وارد رابطه جدید شده یا خیر؟.

بنابر اظهـارات رفیـعی‌پور، عموما در زمان ازدواج فرد مطلـقه با فرد مجرد، خانواده‌های طرفیـن با ازدواج آنها مخالفت دارند که با توجه به نگاه سنتی جامعه نسبت به ازدواج، معمولا خانواده‌ها به ازدواج با افراد مطلقه تمایلی ندارند، در همین راسـتا مجددا تاکید می‌کنم باید به این مسـئله توجه کرد که فرد مطلقـه به چه دلیلـی در زندگی قبلـی خود با مشـکل مواجه شـده اسـت و بعد از طلاق مرحله سوگ پس از جدایـی را طی کرده باشـد.

مطلب پیشنهادی

ازدواج زن‌ایـرانی و مـرد غیـرایرانی؛‌ هویـت فرزنـدان منتظر نظر شـورای نـگهبان

عمده ایرادات شـورای نگهبان درباره هویت فرزنـدان حاصل از ازدواج مـادر ایرانی و پدر غیرایـرانی …