احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن

برخی افراد مدام درگیری احساس پشیمانی هـستند که این موضوع زندگی را برایشان تلخ کرده اســت.

احساس پشیمانی امری بسیار عادی و رایج اســت.
وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سـرزنش می کنید و یا به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می خورید یعنی پشیمان شده اید.
پشیمانی چندین شکل دارد:
حس باخت بعد از شکست یک رابطه، حس ناامیـدی بعد ازشـکست در بدست آوردن یک فرصـت شغلی، و حـس غم و  اندوه شـدید بعد از ندیدن پدر و مادر در واپسین روزهای زندگی.

تحقیقات نشـان داده اســت که ۹۰ درصد ما درباره مـسئله ای در زندگی مان دچار احساس پشیـمانی شده ایم. رایج ترین پشیـمانی مربوط به مسائل عاشقانه و به دنبـال آن خانواده، آموزش، شـغل و مـسائل مـالی اســت.

پشـیمانی علاوه بر این که به ما نشـان می دهـد کجای راه را اشـتباه رفته ایم، باعث می شـود همیـشه دودل و مردد باشـیم و از تصـمیم گیـری بترسـیم.

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

آیا پشیمانی برایمان آسیب‌زا اســت؟

جواب این اســـت: “بله”
به لحظه ای فکر کنید که تصـمیم بزرگی در زندگی گرفته اید اما بعدا پشیمان شده اید. شاید این تصمـیم گیری مربوط به مـسیر شغلی باشد که انتخاب کرده اید یا این که به رویایی کودکی تان که هنرمند شـدن یا موسیقی دان شدن بود هرگز نرسـیدید. این نوع پشیـمانی سلامت ذهن را برای باقی عمر به خطر می اندازد. حتی مـمکن اســت به خاطر فرصت های از دسـت رفته و شکـست در توسـعه اســـتعدادهای درونی افسـرده شوید. تمام این ها بستگی به نوع تصمیم گیری مان دارد. تصمیم گیری قلب تمام چیزهایی اســت که انجام می دهیم.

اگر همیشه همیشه تصمیم های درستـی بگیریم زندگی شاد و موفقی خواهیم داشـت. اما اگر تصمیم های نادرسـت بگیریم یک زندگی افسرده و بدون پاداش خواهیم داشت. پس درست اســت که پشیمانی به ما آسیب می رسـاند اما در واقع نباید چنیـن باشد.

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اگر کاری از دست تان بر نمی آید آن را رها کنید.

برنده شدن شامل باخت های زیادی اســت. این باخت ها شامل شـکست شغلی، ورشکستگی، و یا حتی رسوایی می شود. علت هر چه باشد کارآفرینان موفق می دانند که چگونه شکست ها را رها کرده و به سوی پیـروزی حرکت کنند. اگر آن ها وقـت و انرژی خود را صرف ابراز پشیـمانی می کردند روحیه کارآفرینی شان را از دسـت می دادند. برای شما هم همیـنطور اســت. اگر به خاطر تصـمیمی که ماه ها یا سال ها پیش گرفتـه اید پشـیمان هستید اما نمی توانیـد کاری انجام دهیـد آن را رها کنید.

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

خودتان را مدام سـرزنش نکنید!

باور همه ما این اســت که بخشیدن دیگران آسان تر از بخشیدن خودمان اســت. این یعنی خودمان را بیشتر از آن چه باید سرزنش می کنیم. به عنوان مثال تصادفی داشتید که مقصر شما بودید. اما از کجا مطمـئن هستید که ۱۰۰ در صد مقصر خود شما هستید؟ شاید نور، هوا و یا وضعیت جاده هم در این تصادف نقش داشته اند. شاید راننده مقابل هم در این اتفاق نقشی داشـته است. اگر بدانید که این سرزنـش کردن ها چه تاثـیراتی روی روان و شخصـیت شـما دارد منصف تر و واقع بـین تر خواهید شد.

از اشتباهات تان یاد بگیرید.

پشـیمانی به راحتی شـادی های تان را از بین می برد و رویاهای تان را در هم می شـکند. پس راه دیگری هم به جز پشـیمانی وجود دارد. به جای پشیمانی دلیل اشـتباه تان را پیدا کنید و از آن درس بگـیرید.

در این جا یک قدم به عقب برگردید و ابتدا قبول کنـید که اشتـباه کرده اید. زمانی که متوجه می شوید نمی توانید اشتباهتان را اصلاح کنید از آن چیزهایی بیاموزید. از این زمان به بعد سعی می کنید از گذاشتن پسـت های بحث برانگیز جلوگیـری کنید.

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

اشتباهـات تان را اصلاح کنید.

هر چه سن بالاتر می رود احتـمال این که پشیمانی را تجربه کنید بیشتر می شود. دلیلـش این اســت که هر چه سن بالاتر می رود اصلاح اشـتباهات سخت تر می شـود بنابراین بیشتر احساس پشیمـانی خواهید کرد. بنابراین قبل از دیر شدن باید با پشـیمانی مقابله کنید. به عنوان مثال کتابی از کتابخانه مدرسـه امانت گرفته اید و آن را به کتابخانه پس نداده اید و از این کارتان پشیمان هسـتید. به جای این که دست روی دست بگذارید وارد عمل شوید. اگر هنوز کتاب را دارید آن را به کتابخـانه بازگردانید اگر هم آن را ندارید یک کتاب وقف کتابخـانه کنید. اصلاح اشتبـاهات به سرعت احساس پشیمـانی را از بین می برد.

تصمـیم گیری های تان را بهتر کنید.

در زندگی لازم اســت که هر روز تصمیم های بی شماری بگیرید. چه لباسی بپوشید؟ چه غذایی بخورید؟ و به کدام یک از دوستان تماس بگیرید؟

تصمیم های مهم تری هم هسـتند که باید در طول زندگی گرفته شوند. به عنوان مثال انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی یا حرفه و یا انتخاب مکانی برای خرید خانه. ساده تر بگوییم یکی از مهارت های ضروری برای داشـتن یک زندگی شاد و موفق این اســت که بدانیم چگونه تصمیم گیری کنیم. هر چه تصمیم های مطلوب تری در زندگی بگیرید کمتر دچار پشیمانی می شوید.

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن, مجله اینترنتی چارگوشه

با نوشتن یک نامه برای خود احساسات منفی را کم کنید.

ممکن اســت در گذشته کاری انجام داده باشید که چندان به آن افتخار نمی کنید. این کارها ممکن اســـت شما را به هراس بیندازد. یک روش برای این که خودتان را از این پشیـمانی ها رها کنید این اســت که برای خودتان نامه ای بنویسیـد. این نامه یک نامه کاملا شخـصی اســت که بزرگ ترین پشیمانی ها و دلایل آن ها را شامل می شود.

پشیمانی بعد از عشق دومین احساس قوی ما انـسان ها اســت. این را در نظر بگیرید که احساس پشـیمانی تا چه اندازه شـما را از زندگی عـقب می اندازد و برای جلوگـیری از ان اقدام کنـید.

مطلب پیشنهادی

راه رسیدن به آرامش چیست ؟, مجله اینترنتی چارگوشه

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

راه رسیدن به آرامش چیست ؟ همه ما در طول زندگی به دنبـال پیدا کردن …