آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

 

بالارفتن سن و افزایش وزن

میتوان آن را نوعی بحران میـانسـالی نامیـد. زمـانیکه به میـانسـالی نزدیک میشویم،شـلوارهاي اســترچ به سایز ما نمیخورنـد و به دلیل پیدا کردن بازوهاي پهن وشل باید تمام لباسهاي آستین حلقه اي را از کمـد لباس های مان دور بریزیم. آیا ما با افزایش سن محکوم به چاقی میشویم و یا نه کاري براي جلوگیري میتوان انجام داد؟

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

وزن و فراینـد افزایش سن

بر اسـاس تحقیقـات انجمن یائسـگی آمریکاي شـمالی بیشترخانمها پس از یائسـگی ازحالت گلابی (رانهاي کشـیده وکمر باریـک) به شـکل سـیب (شـکم هاي بزرگ) تغییرحالت میدهنـد. بخش اعظمی از این مشـکل به دلیل کاهش قابل توجه هورمون اســتروژن در بـدن میباشد، اما تنها با اسـتفاده از میزان بالایی از این هورمون نمیتوان وزن بدن را به حالت عادي باز گردانــد.خانم ها پس از یائسـگی به طور معمول درحدود ۶ تا ۷ .۵ کیلو وزن اضافه میکننـدکه این افزایش وزن با تعرق درشب و شکایت ازگرما همراه میباشـد. به علاوه متابولیسم بـدن کالري را فقط براي زنـده بودن میسوزانـد.

هر ده سال که از زنــدگی یک فرد میگذرد میزان سوزانــده شدن کالري در بدن او ۵ درصد کاهش پیدا میکنــد. این بدان معنا اســت که اگر ما همان میزان کالري که قبلا اسـتفاده میکردی مرا به بـدن برسـانیم متاسـفانه دچـار اضافه وزن میشویم. کی بود میگفت زنـدگی زیباســت؟ متابولیسم، اســتروژن آیا میتوان چیز دیگري را سرزنش کرد؟

تقریبا ۱۰ درصد ازخانم ها به کم کاري غده تیروئید مبتلا هستنــد.کم کاري و یـا ازکار افتادن غـده تیروئیـد دلیل دیگر براي کاهش سوخت و ساز (متابولیک) بـدن میباشـد. در این حال اسـتفاده از داروهاي تیروئید کمک خوبی میکنــد و مصرف آنها اکیدا پیشنهاد میشود.

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

۳ راه براي کنترل وزن

مرحله ۱

ما نباید نسبت به اضافه وزن خود در سـنین میـانسـالی بی توجهی کنیم. هرچه تحرك مـا بیشـتر باشـد کمـتر چـاق میشویم.خانمهـایی که بیش ازسـایرین ورزش میکننــد، به ویژه ورزشهایی که نیاز به تحرك و نیروي بیشتري داشـته و قلب را به تنــدتر تپیدن وا میدارنــد،شکم هاي کوچکتري دارنـد و چربی بدن آنها از سایرین کمتر اســت. اگر درحال حاضـر ورزش و نرمش انجام میدهید باید شدت و مدت زمان آن را به طور متوالی افزایش دهیـد. مسـیر پیاده روي روزانه خود را تغییر دهیـد و از تپه ها بالا رویـد و تا آنجا که میتوانید تنــدتنــد راه بروید.

تردمیل را بر روي بالاترین سـرعت قرار دهیـد.کوه پیمایی را هم به پیاده روي خود اضافه کنیـد و دویـدن را نیز به آن اضافه کنیـد. اگر درحال حاضـر ورزش نمیکنید،سـعی کنید اینکار را رفته رفته شروع کنید. از روزي ۱۰ دقیقه شروع کنید. بعد از یک یا دو هفته آن را به روزي ۱۵ دقیقه افزایش دهید. این کار را ادامه دهید تا مدت زمان ورزش روزانه تان به ۶۰ دقیقه در هر روز ارتقا پیدا کنـد. نکته خوب این اســت که باز هم میتوانیـد مـدت زمان آن را تا آنجا که دوست داریـد افزایش دهیـد و از مزایاي کاهش وزن برخوردار شوید.چطور اســت ماشین خود را ۱۰ دقیقه دورتر از محل کارتان پارك کنید. (این یعنی۲۰ دقیقه پیاده روي با نشاط) به علاوه ۴۰ دقیقه تمرین تحت نظر مربی ورزش در بعـدازظهرها را نیز به آن اضافه نماییـد.

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

مرحله ۲

مصرف الکل را متوقف نمایید. در مهمانی دوسـتان و همسایه ها دور هم جمع میشونــد و وقت شام خوردن فرا میرسد،که ممکن اســت به مصـرف الکل ختم شود. الکل یک منبع لایزال کالري اســت که به نظر میرسـد به صورت وزن اضافه در بـدن افراد میانسال جمع میشود. مصـرف الکل را متوقف کنید تا ببینید تاچه حد وزن شما پایین می آید. فقط بایدمراقب باشیدکه یک نوشیدنی بدون کالري راجایگزین آن نمایید به عنوان مثال آب معدنی یک جانشین بی نظیر اســت.

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

مرحله ۳

به میوه ها و سبزیجات پاسخ مثبت دهید. یکی از آشنایان من که سن او حدود ۵۰ سـال بود با اضافه کردن این دو مورد درطی چنـد سال اخیر درحـدود ۱۵کیلو وزن کم کرد. اگرشـما میوه وسـبزي بیشتري بخورید، دیگرشکم شما براي هله هوله جایی نخواهد داشت! به علاوه مواد فیبردار، ویتامینها و فیتوکمیکالها سلامت بدن شما درحین فراینــد کاهش وزن تضـمین میکننــد.

براي چنــد روز مصرف میوه وسبزي خود را محاسبه کنید تا دقیقا متوجه شوید چه میزان از آنها در رژیم غذایی شـما جاي دارنــد.سـپس میزان مصـرف روزانه آنها را افزایش دهید.سـعی کنید هر هفته میزان مصرف میوه و سبزي خود را بیشتر از هفته گذشـته کنید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا درطول روز ۹ مرتبه از میوه و سبزي اســتفاده کنید.

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

نمونه اي از یک رژیم غذایی، ۹ وعده میوه و سبزي

صبحانه ۱/۲ فنجان گرانولا همراه بـا ۱/۲ فنجـان توت خشـک (در یـک وعـده) و ۱/۲ فنجان ماســت میان وعـده صـبح ۱/۲ فنجان سبزیجات نیم پز، میتوانید کمی فلفل و هویـج نیز به آن اضافه کنید به همراه ۲ قاشق سوپ خوري سرکه خانگی نهار ۲ فنجان سالاد (دو  وعده) به همراه ۹۰ گرم جوجه سوخـاري؛ یـک فنجان میوه مخلوط میان وعـده عصـر یک میوه تازه (یک وعـده) شام ۹۰ گرم مـاهی قزل آلا به همراه۱/۲ فنجان لوبیاسبز (یک وعده ۱/۲) ، فنجان گل کلم(یک وعده) و ۱/۲ فنجان برنج

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …