آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

پـوســت آقایان با پـوســت خانم ها تفاوت هایی جزئی دارد. پـوســت آقایان ضـخیم تر، تیره تر و پرموتر اســت. اما آیا تقسـیم بندی عـطـرها بر اسـاس مردانه و زنانه بــه خاطر این تفاوت های جزئی در پـوســت آنها اســت؟

برخی تحقیقات نشان داده اند که پـوســت خانـم ها و پوسـت آقایان حتی از نظر میـزان ترشـحـات چربی هم تفـاوت چنـدانی با هم ندارند.

آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

پس پوسـت زن با مرد چه فرقی دارد که عـطـرها را بــه دو دسته مردانه و زنانه تقسیم بندی کرده اند؟ 

حقیقت آن اســت که پـوســت بدن هر انسـانی شیمی منحصر بــه فرد خودش را دارد. بنابراین هر شخصی صرفنظر از اینکه مرد باشد یا زن باید عـطـر مناسب خودش را پیدا کند.

آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

بــه راســتی چه کسی این تقسیم بندی را انجام داده اســت؟

پاسخ: جامعه

جامعه این تقسیم بندی را انجام داده اســت. یعنی خـودمان!

جامعـه گفـته که زن باید ملایم و لطیف باشد و بـوی گل بدهد.
جامـعه گفته که مرد باید قوی باشد و بوی تنبـاکو، چوب هیـزم و چرم بـدهد.آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

تا 100 سال پیش چـیزی بــه اسـم عـطـر مردانه و عـطـر زنانه وجـود نداشـت و هر کس بــه سـلیـقه خودش عــطـر انتـخاب می کرد. اما از قرن 19 بــه بعد روز بــه روز این مرزها جداتر شد.

امروزه حتی خود کلمه عـطـر هم ویژگی زنانه بــه خود گرفته. خیلی جاها اگر بگـویید عـطـر مردانه انتقاد می کنند که نه عـطـر مال زن هاســت. برای مردها باید بگویید ادوکلن!

آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

البته نویسنده بــه هیچ وجه توصیه نمی کند که در انتخاب جنسـیت عـطـر کاملاً بی تفاوت باشـید. بــه عبارت دیگر اگر آقا هـستید و نمی خواهـید شرمسـاری بوی زنانه دادن در جامـعه گریبـانتان را بگـیرد، عـطـر زنـانه اســتفاده نـکـنید.

آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!

تفاوت عـطـرهای زنانه و مردانه:

عـطـرهای زنانه معمولاً درصد اسـانس بیشتری دارند و بوی شدیدتری می دهنـد. بــه همیـن علت زنانه ها معـمولاً ادوپرفیوم (EDP) و مـردانه ها معمولا ادوتویلت(EDT) هستند. البته همیشه هم این گونه نیست. بــه عبارت دیگر ادوتویلت زنانه وجود دارد , و تعدادشـان هم زیاد اســت.

مثل: ادوتویلت زنانه هات کوتور ژیوانشی (رایحه میوه ای) و ادوتویلت زنانه وری ایرزیستبل ژیوانشی (رایحه گل رز) و از طرفی ادوپرفیـوم مردانه هـم وجود دارد ولی تـعدادشـان خـیلی کـم اســت. مثل ادوپرفیـوم زریـوس قرمـز ژیوانشـی (رایحه شرقی).

آیا انتخاب عطر بر اساس جنسیت درست است؟!
رایحه عـطـرهای زنانه معمـولاً از گل و میوه اســت. برای مردان بــه هیـچ وجه از رایحـه گل ها اســتفاده نمـی شـود. از میـوه ها نیز فـقط رایحه مرکبات (مثل ژیوانشی موسیو) برای آقایان پسنـدیده اســت.
پیش بیـنی می شـود که در آینـده نزدیک این مرزها بیشـتر و بیشـتر برداشـته شوند. امروزه دسـته جدیدی از تقسـیم بندی بــه نام تک جنـسی وارد بازار شـده اســت.

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …