آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

 

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

اقتصاد یا موضوعاتی که مرتبط با پول و سرمایه است علم بسیار گسترده ای دارد. اقتصاد از ارکان اصلی هر جامعه ای به شمار می آید و قدرت یک ملت یا دولت با میزان دارایی های آن سنجیده می شود کما اینکه اگر اقتصاد پویا و پیشرونده نداشته باشند در دیگر زمینه ها هم دچار نقصان و کمبود خواهند شد.

بنابراین باید سواد مالی در مقیاس کلان کشور و حتی خانواده باید آموزش داده شود تا آنها بتوانند در شرایط مختلف اجتماعی و غیر اجتماعی اقتصاد خانواده را متعادل حفظ کنند. یادگیری سواد مالی همانند یادگیری سواد خواندن و نوشتن بسیار ضروری است و باید در سیستم آموزشی گنجانده شود. در ادامه چارگوشه دلایلی را ارائه میکند که به اهمیت آموزش سواد مالی در جامعه می پردازد.

پس از بحران مــالی جهانی اخیر که آغازگر مشکلات اقـتـصـادی برای بسیاری بود، اهمیت سواد مــالی و درک پول برای خــانواده ها بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته اســت. در همین راســتا، این پرسش مطرح می شود که چرا آموزش مــالی برای خــانواده ها بسیار مهم اســت؟

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

انش مــالی برای سرمایه گذاران ضروری محسوب می شود، اما برای خــانواده های معمولی به ویژه در زمان چالش های اقـتـصـادی مشابه با موارد کنونی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. مدیریت نامناسب امور مــالی می توانــد مشکلات مــالی مختلفی را برای خــانواده ایجاد کنــد که از کمبود پس انــداز در مواجهه با شرایط غیر منتظره و پر هزینه تا فقدان منابع مــالی در زمان از دست دادن شغل و غیره را شامل می شود.

این فقدان برنامه ریزی مــالی در وخیم تــرین موارد می توانــد به از دست رفتن خانه منجر شود که سناریویی نگران کننــده با عواقب جدی برای کل خــانواده در نظر گرفته می شود. افزون بر این قبیل فشارهای روزانه، خــانواده ها به طور فزاینــده به تنهایی مسئول پس انــداز بلنــد مدت و برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی خود هستنــد.

این تصمیمات برخی از مهم تــرین نمونه هایی هستنــد که در طول زنــدگی افراد اتخاذ می شونــد، اما شاهد هستیم که بسیاری از آموزش مــالی ضروری برای درک کامل انتخاب ها و خطرات مرتبط با برنامه ریزی سرمایه گذاری برخوردار نیستنــد. شکست در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری درست می توانــد کیفیت زنــدگی فرد را در سال های آینــده و زمان بازنشستگی کاهش دهد.

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

برای توضیح این نکته، نتایج پژوهشی جهانی نشان داده اســت 44 درصد خــانواده ها از سپرده های کوتاه مدت برای تامین مــالی دوران بازنشستگی خود اســتفاده می کننــد و در مقابل، تنها 22 درصد سرمایه گذاری های بلنــد مدت را در دستور کار خود قرار می دهنــد. علت آن این اســت که بسیاری از مردم مسئولیت و خطر مدیریت پیچیده پول و راهبردهای پس انــداز که تا پیش از این حداقل با دولت ها و کارفرمایان تقسیم شده بود را به تنهایی بر عهده دارنــد. با در نظر گرفتن عدم آموزش مــالی برای شهرونــدان معمولی، این مساله بسیاری از خــانواده ها را با مشکلات مــالی مواجه می کنــد.

توصـیـه ها

به عنوان یک زوج تصمیم گیری کنید. اطمینان حاصل کنید که تمامی تصمیمات برنامه ریزی امور مــالی به عنوان یک زوج مورد بحث قرار گرفته و از آگاهی خــانواده و آمادگی آن برای تحقق اهداف خاص زنــدگی افزون بر تفکر و برنامه ریزی درباره بازنشستگی اطمینان حاصل شود.

برنامه ریزی امور مــالی را در اسرع وقت انجام دهید. برای رویدادهای مهم زنــدگی ماننــد بچه دار شدن، تحصیل، بازنشستگی و سرمایه گذاری به دقت برنامه ریزی کنید.

از توصـیـه های حرفه ای بهره منــد شوید. اطمینان حاصل کنید که تمامی تصمیمات مــالی و سرمایه گذاری ها توسط یک کارشناس مورد بررسی قرار گرفته تا از تناسب و پوشش تمام احتمــالات اطمینان حاصل شود.

میزان خطرپذیری را متعادل کنید. اطمینان حاصل کنید که پس انــدازها و سرمایه گذاری ها از تعادل بین خطرپذیری کوتاه مدت و پاداش بلنــد مدت برخوردار بوده و به درستی متوازن شده انــد.

پس چرا همه به‌دنبال کسب مهارت‌های مــالی نیستنــد؟

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

چون این کار نیازمنــد صرف زمان و تلاش اســت. اگر زمان کافی را صرف این موضوع کنید، می‌توانید از تمام مزایای اشاره‌شده بهره‌منــد شوید. همه می‌داننــد یادگیری مسائل مــالی، تصمیمی ارزشمنــد و مفید اســت، اما انجام آن چنــدان آسان نیست. هر چنــد تصمیم چنــدان سختی نیست، اما خیلی‌ها هستنــد که نمی‌تواننــد تصمیم درست را بگیرنــد.

آموزش مــالی یک درآمد سالیانه‌ی ثابت اســت که تا آخر عمر به شما سود می‌رسانــد. مردم می‌تواننــد پول شما را سرقت کننــد اما کسی نمی‌توانــد آموزش‌های مــالی را از شما بگیرد.

هر چقدر زودتــر آموزش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را پشت سر بگذارید، زودتــر می‌توانید به درآمدزایی برسید.

اینکه برای تصمیمات مــالی به دیگران نیاز داشته باشید، وابستگی اســت. مهم نیست چقدر پول دارید شما همیشه از نظر مــالی وابسته خواهید بود.

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

اگر همچنان به فرد دیگری وابسته باشید، هرگز نمی‌توانید آزادی واقعی را تجربه کنید. دنیا پر از انسان‌هایی اســت که ثروتمنــد شده‌انــد و بعد به‌خاطر ناآگاهی مــالی، این ثروت را ازدست داده‌انــد.

اگر به دیگران برای تصمیمات مــالی خود وابسته باشید، آینــده‌ی خود را به شانس واگذار کرده‌اید. آموزشی مــالی به شما یاد می‌دهد، چطور ماهی بگیرید تا دیگر برای گرفتن ماهی به دیگران نیازی نــداشته باشید. آموزش مــالی بهتــرین سرمایه‌گذاری اســت.

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

رُم یک شبه ساخته نشد. همین قاعده برای ساختن هوش مــالی نیز صدق می‌کنــد. موفقیت مــالی یک مهارت یادگرفتنی اســت. اگر روی خودتان کار کنید و در این تلاش ثبات قدم داشته باشید، درادامه به پاداش خود می‌رسید.

مطلب پیشنهادی

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

راه رسیدن به آرامش چیست ؟ همه ما در طول زندگی به دنبـال پیدا کردن …