آشنایی با برخی ادویه جات و رابطه آن با طول عمر

ادویه جات وافزایش طول عمر

اگر غـذای فلفـل دار و تنـدمیخوریـد، بیشتر عمرخواهیـدکرد. امروزه، تحقیقـات نشـان میدهـدکسـانی که غـذاهای فلفـل دار با سس های تنـد را در برنامه غـذایی شان جا میدهنـد،سالمتر وطولانی تر از افرادی که غـذاهای تنـدنمیخورند زندگی خواهندکرد. پس به راه تـان ادامه بدهیـد، مقـدار بیشتری فلفل به تخم مرغ تان اضافه کنیـدو مقـداری گالینا بلانکا روی استیک بریزیـد. با این کار زنـدگی تان راطولانی ترخواهیـدکرد.

آشنایی با برخی ادویه جات و رابطه آن با طول عمر
فلفل قرمزـچیلی پیپر

تـاریخچه انواع فلفل هـا

فرهنگ هـای بسـیاری درسرتاسـرجهـان درطول سالها از ادویه ها و سس هـای تنـد، نه فقـط برای مزه، اسـتفاده کرده انـد. فلفـل و ادویه های تنـدو سایر ادویه جات در ابتـدا در تمـدنهای باسـتانی برای تزئینات و مصارف داروئی اسـتفاده میشـد. امروزه، ترکیبات بسـیاری از غذاهای سـنتی هنوز در امریکای لاتین، آسـیا،خاورمیانه و آفریقا مورد استفاده قرار میگیرند.

فلفل قرمز

متداول ترین نوع فلفل که درسر تاسرجهان مورد استفاده قرار میگیرد،شیلی پِپِر یا همان فلفل قرمز است که بعداز نمک محبوب ترین ادویه به حساب می آید. این نوع فلفل ابتدا در پرو، مکزیکو توسط سرخپوستان امریکایی ۱۰۰۰سـال قبل از میلاد مسـیح در قرن۱۵ و ۱۶ اسـتفاده میشـد. فلفل قرمز وسایر انواع فلفل های ادویه دار توسط کاشـفین به سایر جهانیان در اروپا، آسـیا و افریقا معرفی شدنـد. اخیرًاچین، ترکیه، نیجریه، اسـپانیا و مکزیک بزرگترین تولیدکننده های فلفل قرمز در جهـان هسـتندو محصولات شـان را به همه ی نقاط صادر میکننـد.

امروزه، یافتن این نوع فلفل ها وسایر ادویه جات تنـدکار بسـیار ساده ای است. در هرسوپر مارکتی یافت میشود.چرا ادویه جات تندسـلامتی بخش هستند؟

تمام فایده ها و اثرات مثبت فلفل قرمز و سایرفلفل های تنددرکپسایسین،شیره این فلفل هاست که تندی این فلفل ها نیز به خاطر وجود این ماده است.کپسایسین ماده ای بی بو و بی مزه است و از نظر علمی ثابت شده است که در بسـیاری از موارد از قبیل فشارخون،کلسترول، درد مفاصل، افسردگی و مشـکلات گوارشی برای سلامتی مفیداست.کپسایسین ابتدا درد راکمی تحریک میکنداما بعدشدت آن راکاهش میدهد. به ـ ازکپسـایسـین به عنوان درمانی مناسب برای رهایی از درد به خصوص برای دردهای بعـداز عمل جراحی، درد این دلیـل معمولاً مفاصـل، دردگلو و ناراحتی هـای پوستی خـاص اسـتفاده میشود.

آشنایی با برخی ادویه جات و رابطه آن با طول عمر
زردچوبه

زردچوبه

امـا فلفل هـا تنهـا مواد تنـدمزه ای نیسـتندکه سـلامتی شـما را بالا میبرند. زردچوبه که ماده اصـلی بسـیاری ازسـس های تندو کاری ها است و اولین بار در غذاهای خاور میانه، هند و آسیای جنوب شرقی یافت شده است، نیز بسیاری فایده ها ازخود نشان داده است. ماده اصلی زردچوبه،کارکامین است که پیشرفت بعضی امراض ویروسـی را در بـدن کنـد میکنـد. اخیرًا هـم نتـایجی در مـورد بروز بیمـاری آلزایمر نشـان داده اسـت و میتوانـدبه عنـوان دارویی جلوگیری کننـده در این رابطه اسـتفاده شود.

آشنایی با برخی ادویه جات و رابطه آن با طول عمر

تحقیقـات اخیر نشـان میدهـدکه در فرهنگ هایی که در برنامه ی غـذایی شان از فلفل و ادویه جات اسـتفاده میکننـد، بیماری های سـرطانی و حملات قلبی و انسـدادجریان خون کمتر اتفاق میافتـد. غذاهای تندبخورید، بیشتر زنـدگی کنیـدگفته میشودکه فلفل قرمز وسایر ادویه جات تنـدباعث تنگی نفس، زخم معـده و دلدرد میشود. بایدبگوییم که به جز تنگی نفس، از بیشتر ادویه جـات وسـس های تنـددرحقیقت برای علاج یاجلوگیری از این ناخوشـی ها اسـتفاده میشود. رژیم های غـذایی که در آنها بسـیار از فلفل قرمز وسایر فلفل های حاوی کپسایسـین و بسـیاری ادویه های تند دیگر مثل زردچوبه استفاده میشود،سلامتی عمومی بدن را بالامیبرد و ممکن است ازخیلی بیماریهای جدی وخطرناک جلوگیری کند.

مطلب پیشنهادی

آشپزخانه تکانی عید

 آشپزخانه تکانی عید اشپزخانه جذاب ترین مکان در خانه است.آشپزخانه فضایی است که در آن …