آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

آب مـروارید (کاتـاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان:

آب مـروارید یک بیماری چـشمی اسـت که با کدر شدن چـشم آغاز می شود و بینایی را مختل می کند و باعث ازبین رفتن شفافیت عدسی چـشم می شود که یکی از 3 عامل شایع از دست دادن بینایی اسـت. آب مـروارید بیشتر در سالمندان اتفاق می افتد.

آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

آب مروارید چیست

آب مـروارید چیست:

آب مـروارید درواقع یعنی کدر شدن عدسی چـشم که بصـورت طـبیعی شـفاف اسـت. مثل پـنجره ای کـه بـخار آب آن را تـار کـرده است، آب مـروارید نـیز موجب تـاری دید می شود. نظرهای اشتباهی درمورد آب مـروارید وجـود دارد، ولی باید گـفت که آب مـروارید:

 • پـرده ای بـروی چـشم نیـست.
 • بر اثـر اسـتـفاده بـیش از حد از چـشـم بوجود نمی آید.
 • سرطـان نیـست.
 • از یـک چـشم به چـشم دیـگر سرایت نـمی کند.
 • سبـب کـوری قابـل برگشـت نمی شود.

علائم شـایع آب مـروارید عبـارتند از:

 • تـار شدن دیـد چـشم که بـدون درد اسـت.
 • حـساسیت به نـور.
 • تـغییرات مـکرر نمره عینک.
 • دو بـینی در یک چـشم.
 • احتیـاج به نـور بیـشتر برای مطالعه.
 • کـاهش دید در شب.
 • محـو شدن یا زرد شدن رنگ ها.

دید طبیعی آب مـروارید امکان دارد موجب تـاری یـا عدم وضـوح دید شود. مقـدار و شـکل کـدر شدن عـدسی متـفاوت اســت. درصورتیکه کـدر شدن عدسی نـزدیک مرکز عدسی نـباشد امکان دارد شمـا از وجـود آب مـروارید آگـاه نباشید.

آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

علت ایجاد آب مروارید

علت های آب مـروارید:

شـایع ترین عـلت آب مـروارید افـزایش سـن اســت. سایـر عـلل آن عبارتند از:

 • سـابقه خانـوادگی ابتـلا به آب مـروارید.
 • مـشکلات طبـی مثل بـیماری قـند (دیابت).
 • ضـربه به چــشم.
 • مـصرف طـولانی داروها مثل کـورتن.
 • قـرار گرفتن طـولانی مدت و بدون مـحافظت در مـقابل نور آفتاب.
 • سابـقه جراحی چـشم.

آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

تشیخص آب مروارید چگونه است

تشخیص آب مـروارید:

مـعاینه دقـیق تـوسط چـشم پـزشک می تواند وجـود و وسعـت آب مـروارید، هـمچنین هر گونه مـشکل دیـگری که بـاعث کاهـش دید یا نـاراحتی می شود را مـشخص کند. امکان دارد عـلل دیـگری علاوه بر آب مـروارید به خصوص مشکلات پـرده شبـکیه و یـا عـصب بـینایی موجب کـاهش دیـد شود. درصورتیکه این مشـکلات وجـود داشـته بـاشد، بعد از عـمل آب مـروارید امکان دارد دیـد کـامل به دست نیـاید. در صـورتی که ایـن مـشکلات شـدید بـاشد، حتی عـمل آب مـروارید نـیز امکان دارد بـاعث بـهبود دیـد نشود. چـشم پـزشک می تـواند به شتما بگوید که چـقدر احتمـال دارد این مـشکلات در چـشم شما وجود داشـته باشد.

آب مـروارید با چه سرعتی ایجاد می شود؟

سرعت ایجاد آب مـروارید نزد افراد مختلف فرق میکند و حتی ممکن اسـت بین دو چـشم نیز متفاوت باشد. اغلب آب مـروارید هایی که با افزایش سن ایجاد می شوند در طی چند سال بتدریج بوجود می آیند. سایر آب مـرواریدها به خصوص در افراد جوان و یا در بیماران مبتلا به بیماری قند ممکن اسـت به سرعت و در طی چند ماه باعث کاهش دید شوند. بنابراین پیش بینی دقیق سرعت پیشرفت آب مـروارید امکان پذیر نیست.

آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

درمان آب مروارید چکونه است

درمان آب مـروارید:

تنها راه درمـان آب مـروارید جـراحی اسـت. بـه هر حال درصورتیکه علائـم آب مـروارید خفـیف باشد تـغییر نـمره عینـک امکان دارد مـوقتاً مـشکلات شـما را حـل نماید. هیـچگونه دارو، روش تـغذیه، ورزش یـا وسایـل نـوری وجود نـدارد که بـاعث درمان یا جلـوگیری از آب مـروارید شـوند. دوری از نور خورشیـد امکان دارد بـه پیشگیری یا کـند شدن پـیشرفت آب مـروارید کـمک کند. عیـنکهای آفـتابی کـه نـور مـاورا بنـفش را جـذب می کنـند یا عیـنکهای طبـی با یـک پـوشش ضد اشعـه مـاورا بنـفش باعـث حفاظـت چـشم می شـوند.

آب مروارید (کاتاراکت) چیست؟ علائم، تشخیص، درمان

زمان جراحی آب مروارید

چه زمانی جراحی آب مرروارید انجام می شود:

هنـگامیکه آب مـروارید بـه حدی بـاعث کاهـش دید شود که مانـع انـجام فـعالیتهای روزانه بـشود. این عقـیده کـه آب مـروارید بـایستی جـهت عمـل “رسـیده” بـاشد درسـت نیـست. وقـتی که آب مـروارید ایـجاد می شود عـدسی چـشم ضخـیم و کـدر می گـردد. نـور نمی تـواند از آن بـه آسانـی عبـور کند و به ایـن تـرتیب بـاعث تــاری دیـد می شود. جـراحی آب مـروارید هنـگامی که نـیازهای بیـنایی شما آن را ایـجاب کند می تـواند انـجام شود. شما بـاید بـبینید که آیا دیـد شما در حدی اسـت که بدون هیچ ناراحتی کـارتان را انجام دهید یا خیر؟ بـدون خطر راننـدگی کنید؟ آیا می توانید بـراحتی بخوانید و تـلویزیون تمـاشا کنید؟ آیـا شما می توانید فـعالیت های روزانـه مـثل پخت و پـز، خـرید، کـارهای مـنزل، خـوردن داروهـایتان را بـدون مشـکل انـجام دهـید. بر اساس مـشکلاتتان، شـما و چــشم پزشـکتان می تـوانید با هـم تـصمیم بـگیرید که چه مـوقع جـراحی لـازم اســت.

انتـظار شما از عـمل آب مــروارید چـه بـاید بـاشد؟

سالانه بـیش از دهـها میـلیون عمـل آب مـروارید در کـشورهای پـیشرفته جـهان انـجام می شود کـه حـدود %95 این عمل ها بـدون عـارضه اسـت. در کـشور مـا نـیز سالانه بیـش از 100,000 عمل آب مـرواریـد با بهـره گـیری از روش های مخـتلف انجـام می شود. در طی عمل آب مـروارید که مـعمولاً با بی حسی مـوضعی انـجام می شود، عـدسی کدر از داخـل چـشم بیـرون آورده می شود. در اغـلب موارد بـجای عدسی طبیـعی یـک عدسی یا لـنز داخـل چـشمی دائـمی قرار داده می شـود. این لنـز برای همـیشه در چـشم شما بـاقی می مـاند و خـراب یا فاسـد نمی شود. چــشم پـزشک این جـراحی ظریـف را با مـیکروسکوپ و وسایـل ظـریف و تـکنولوژی مـدرن انـجام می دهد. گـذاشتن یا پـیوند عـدسی مـصنوعی تـوسط جـراح ورزیـده عوارض بـیشتری را به بـیمار تـحمیل نخواهد کـرد بلکه بـاعث می شود دیـد بیمار بعـد از عـمل بسیار خوب باشـد و به عیـنک های ضخیم و سنـگین که مشکلات فراوانی ایجاد می کنـند نیازی نباشد.
در نـزدیک به یـک پنجم بیمارانی که عـمل آب مـروارید می شوند کپـسول طبیعی که نـگهدارنده عدسی داخـل چـشمی اسـت کدر می شود و جـراحی لیزر برای باز کردن این کپسول کدر شـده لازم اسـت تا دیـد مجدداً بهبود یابد. بـعد از عمل آب مـروارید شما می توانید تمامی کارهای خود به جز فـعالیتهای سنگین را انـجام دهید. شما بایـستی قطره های تـجویز شده توسـط جراح را به درستی و در مـوقع مقرر اسـتفاده کـنید. چندین ویـزیت بعد از عمل برای کنترل کـردن وضعیـت بهـبود چـشم شما لازم اسـت. جراحی آب مـروارید یک عمـل بسیار موفـقیت آمیز اسـت. در بیـش از %90 موارد دید بهبود می یـابد مگر اینکه مشـکلی در قرنـیه، پرده چـشم یـا عصب چـشم شما وجـود داشته باشد. مـهم اسـت بدانیـد که امکان دارد عـوارض در طـی عمل جـراحی یا بعد از آن پـیش بیاید که بـاعث کاهـش دید شود.

درآخر:

علـت شـایع کـاهش دید بخصوص در افـراد مسن آب مـروارید اسـت. امـا قـابل درمان اسـت. چـشم پـزشک علاوه بر ایـنکه می تواند به شما بگـوید که آیا کاهش دید شما ناشی از آب مـروارید اسـت و یا علـت دیگری دارد. در تـصمیم گیری در مورد عمـل جراحی نیز به شمـا کمـک می کند.

مطلب پیشنهادی

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی)

۷ راه مبارزه با خستگی قبل از عادت ماهانه (قاعدگی) گاهی ممکن است اندکی قبل …