ادبیات

عشق رازی‌ست که خورشید به بارانش گفت از حسین منزوی

عشق رازی‌ست که خورشید به بارانش گفت از حسین منزوی عشق رازی‌ست که خورشید به بارانش گفت نیز رمزی که شقایق به گلستانش گفت روزی این راز، خود از پرده برون شد که هزار در چمن با گل صدرنگ به دستانش گفت فاش شد نکته‌ٔ پوشیده همان‌روز که گل با …

توضیحات بیشتر »

دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز از عماد خراسانی

دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز از عماد خراسانی دلم آشفتهٔ آن مایهٔ نازست هنوز مرغ پر سوخته در پنجهٔ بازست هنوز جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید دل به جان آمد و او بر سر نازست هنوز گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز …

توضیحات بیشتر »

و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو

و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو         درهــا بــه طــنــیــن هــای تــو وا کـــردم. هـــر تــکــه نــگــاهــم را جـــایـــی افــکــنــدم، پـــر کــردم هــســتــی ز نــگــاه. بـــر لـــب مــردابــی، پـــاره لــبــخــنــد تـــو بـــر روی لــجــن دیـــدم، رفــتــم بـــه نــمــاز. در بــن خــاری، یــــاد …

توضیحات بیشتر »

شعر تا از سهراب سپهری، شعر نو

شعر تا از سهراب سپهری، شعر نو         بــالا رو، بـــالا رو، بــنـد نــگـه بــشـکـن، وهـم ســیــه بــشـکـن. _ آمـــده ام، آمـــده ام، بـــوی دگـــر مـی شــنـــوم، بـــاد دگـــر مــی گـــذرد. روی ســـرم بــیــد دگـــر، خـــورشــیــد دگـــر. _ شــهــر تـــونــی، شــهـــر تــونـــی، مـی شــنــوی زنـــگ زمـــان: قــطــره …

توضیحات بیشتر »

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور

دل داده ام بر باد هر چه بادا باد از قیصر امین پور دل داده‌ام بر باد، بر هرچه بادا باد مجنون‌تر از لیلی، شیرین‌تر از فرهاد ای عشق از آتش اصل و نسب داری از تیرهٔ دودی، از دودمان باد آب از تو طوفان شد، خاک از تو خاکستر …

توضیحات بیشتر »

گل آینه از سهراب سپهری، شعر نو

گل آینه از سهراب سپهری، شعر نو         شـبـــنـم مــهــتــاب مــی بــــارد. دشــــت ســـرشــــار از بـــخـــار آبـــی گــــل هـــــای نـــیـــلـــوفـــر. مـــی درخـــشـــد روی خــــاک آیــیــنـــه ای بـــی طـــرح. مـــرز مــی لـــغـــزد ز روی دســــت. مـــن کــجــــا لــغـــزیـــده ام در خـــواب؟ مــــانـــده ســـر گـــزدان نــگـــاهـــم در شـــب آرام …

توضیحات بیشتر »

شورم را از سهراب سپهری، شعر نو

شورم را از سهراب سپهری، شعر نو         مـــن ســــازم: بـــنـــدی آوازم. بــــر گـــیــرم، بـــنـــوازم. بــــر تـــارم زخـــمـــه ((لا)) مــی زن راه فـــنــــا مـــی زن مـــن دودم: مـــی پــیـــچـــم، مـــی لـــغـــزم، نـــابــــودم. مـــی ســـوزم، مـــی ســـوزم: فـــانـــوس تــــمـــنـــایـــم. گـــل کـــن تـــو مــــرا، و درآ. آیــیـــنــه شـــدم، از …

توضیحات بیشتر »

هلا از سهراب سپهری، شعر نو

هلا از سهراب سپهری، شعر نو         تـنـــها بـــه تـــمــــاشــــای چـــــه ای؟ بــــالــــا، گــــل یـــک روزه نـــــور. پــــایـــیـــن، تـــاریــــکـــی بــــاد. بــیـــهـــوده مـــپـــای، شـــب از شـــاخـــه نـــخـــواهـــد ریـــخـــت، و دریــچـــه خــــدا روشـــن نــیـــســـت. از بــــرگ ســپـــهـــر، شـــبــنــــم ســـتـــارگــــان خــــواهــــد پــــریــــد. تــــو خـــواهـــی مــــانــــد، و هــــراس بـــــزرگ، ســـتــــون نـــگـــــاه، …

توضیحات بیشتر »

نیایش از سهراب سپهری، شعر نو

نیایش از سهراب سپهری، شعر نو         نـــور را پــیـمــودیـــم، دشـــــت طــــلا را در نـــوشـــتـــیـــم. افـــســـانـــه را چـــیــدیـــم، و پــلاسیـــده فـــکــنــدیـــم. کـــنــار شـــن زار، آفـــتــابــی ســایـــه بـــار، مـــا را نـــواخـــت. درنـــگــی کـــردیـــم. بـــر لـــب رود پـــهــنـــاور رمــــز، رویـــاهـــا را ســـر بـــریـــدیـــم. ابـــری رســـیــــد، و مـــا دیـــده فـــرو …

توضیحات بیشتر »

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند از حافظ

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند از حافظ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد …

توضیحات بیشتر »

راه ورود از سهراب سپهری، شعر نو

راه ورود از سهراب سپهری، شعر نو           دریـــا کــنـــار از صـــدف هــای تــهـــی پـــوشــیـــده اســـت. جــویــنــدگــان مـــرواریـــد، بـــه کـــرانـــه هـــای دیــگــر رفــتـــه انـــد. پــوچـــی جـــســـت و جـــو بــر مـــاســه هـــا نـــقـــش اســــت. صـــدا نــیـــســت. دریـــا _ پـــریـــان مـــدهـــوشـــنـــد. آب از نـــفـــس افــتـــاده اســــت. لـــحــظـــه مــن …

توضیحات بیشتر »