خانه / فرهنگ و هنر / ادبیات / و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو
طراحی وبسایت زریاسپا

و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو

و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو

 

 

 

 

درهــا بــه طــنــیــن هــای تــو وا کـــردم.

هـــر تــکــه نــگــاهــم را جـــایـــی افــکــنــدم، پـــر کــردم هــســتــی ز نــگــاه.

بـــر لـــب مــردابــی، پـــاره لــبــخــنــد تـــو بـــر روی لــجــن دیـــدم، رفــتــم بـــه نــمــاز.

در بــن خــاری، یــــاد تـــو پـــنــهــان بـــود، بـــر چـــیـــدم، پـــاشــیــدم بــه جــهـــان.

بـــر ســیــم درخــتـــان زدم آهــنــگ ز خـــود رویــیـــدن، و بـــه خـــود گــســتــردن.

و شــیــاریـــدم شـــب یــکــدســت نــیــایـــش، افـــشــانــدم دانـــه راز.

و شــکــســتــم آویـــز فـــریـــب.

و دویـــدم تـــا هــیــچ. و دویـــدم تـــا چــهـــره مـــرگ، تـــا هــســتـــه هـــوش.

و فــتـــادم بـــر صــخـــره درد. از شــبــنــم دیـــدار تـــو تـــر شـــد انـــگــشــتـــم، لـــرزیــدم.

وزشــی مـــی رفـــت از دامــنـــه ای،  گـــامــی هــمـــره او رفــتــم.

تـــه تـــاریــکــی، تــکــه خــورشــیـــدی دیـــدم، خـــوردم، و ز خـــود رفــتــم، و رهـــا بـــودم.

 

و شکستم، و دویدم، و فتادم از سهراب سپهری، شعر نو

سهراب سپهری

مطلب پیشنهادی

هلا از سهراب سپهری، شعر نو

هلا از سهراب سپهری، شعر نو         تـنـــها بـــه تـــمــــاشــــای چـــــه ای؟ …