خانه / سرگرمی / تعبیر خواب / تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «پ» شروع میشود
طراحی وبسایت زریاسپا

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «پ» شروع میشود

 

موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید

 

پابرهنهپابندپاپیونپاتیلهپاچهپادرمیانیپادشاهپادگان
پادوپارچپارچه مخملپارچهپارس سگپارکپاروپاره
پاسبانپاسبانیپاسپورتپاشنهپاک نویسپاکت نامهپالانپالتو
پانسمانپایپاییزپتکپتوپخت و پزپختن گوشتپدر روحانی
پدر مقدسپدرپدربزرگ یا مادربزرگپدرخواندهپذیرفتنپرپرپهنپرتاب کردن
پرترهپرتقالپرتگاهپرتو نورپرچمپرچمدارپرچینپرخاش
پرده بکارتپرده پرنقش و نگار رازداری پرده داریپردهپرستارپرستاریپرستوپرگار
پرندهپروازپروانهپروندهپرهیزکارپریپریدنپریشانی
پزشکپزشکی قانونیپست و پاکتپستیپستان بندپستانپستچیپستخانه
پستهپسرپشت بامپشت سرپشتپشتیپشمپشه
پل عابر پیادهپلپلکپلکانپلنگپلوپلهپلیس
پمادپنبهپنجرهپنجهپند دادنپنکهپنهان شدنپنير
پوتينپوست میوهپوستپوستينپوشاکپول خردپولپونز
و چربی پیپیاده رویپیازپيالهپیامپیانوپیپپیت
پیچ و خمپیجپیچکپیدا کردنپیر شدنپیرپیراهنپیروزی
پیسیپیش بندپیشانیپوستينپیشخدمتپیشهپیشوازپیشی گرفتن
پیغام رساندنپیغمبرانپیک نیکپوستينپیکانپیکرپیمانپیمانه
پینه دوزپهلو

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب موضوعاتی که با حرف «ت» شروع میشود

  موضوعی که شما درباره‌ی آن خواب دیده اید   تاب تابستان تابوت تابه تابیدن …